1672. Ἕλλην (Hellén)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1672. Ἕλλην (Hellén) — 25 Occurrences

John 7:35 N-GMP
GRK: διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι
NAS: to the Dispersion among the Greeks, and teach
KJV: the dispersed among the Gentiles, and
INT: dispersion among the Greeks is he about to go

John 7:35 N-AMP
GRK: διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας
NAS: and teach the Greeks, is He?
KJV: and teach the Gentiles?
INT: teach the Greeks

John 12:20 N-NMP
GRK: Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ
NAS: there were some Greeks among those
KJV: certain Greeks among
INT: they were moreover Greeks certain among

Acts 14:1 N-GMP
GRK: τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος
NAS: both of Jews and of Greeks.
KJV: and also of the Greeks believed.
INT: both and Hellenists a great number

Acts 16:1 N-GMS
GRK: πατρὸς δὲ Ἕλληνος
NAS: but his father was a Greek,
KJV: but his father [was] a Greek:
INT: father however a Greek

Acts 16:3 N-NMS
GRK: ἅπαντες ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ
NAS: knew that his father was a Greek.
KJV: father was a Greek.
INT: all that a Greek the father

Acts 17:4 N-GMP
GRK: τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ
NAS: of the God-fearing Greeks and a number
KJV: of the devout Greeks a great
INT: moreover worshipping Greeks a multitude great

Acts 18:4 N-AMP
GRK: Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας
NAS: Jews and Greeks.
KJV: the Jews and the Greeks.
INT: Jews and Greeks

Acts 19:10 N-AMP
GRK: τε καὶ Ἕλληνας
NAS: both Jews and Greeks.
KJV: Jews and Greeks.
INT: both and Greeks

Acts 19:17 N-DMP
GRK: τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν
NAS: Jews and Greeks, who lived
KJV: the Jews and Greeks also dwelling
INT: both and Greeks those inhabiting

Acts 20:21 N-DMP
GRK: τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς
NAS: Jews and Greeks of repentance
KJV: and also to the Greeks, repentance
INT: both and Greeks toward

Acts 21:28 N-AMP
GRK: τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς
NAS: brought Greeks into the temple
KJV: further brought Greeks also into
INT: and also Greeks he brought into

Romans 1:14 N-DMP
GRK: Ἕλλησίν τε καὶ
NAS: both to Greeks and to barbarians,
KJV: both to the Greeks, and
INT: to Greeks both and

Romans 1:16 N-DMS
GRK: πρῶτον καὶ Ἕλληνι
NAS: first and also to the Greek.
KJV: and also to the Greek.
INT: first and to Greek

Romans 2:9 N-GMS
GRK: πρῶτον καὶ Ἕλληνος
NAS: first and also of the Greek,
KJV: and also of the Gentile;
INT: first and of Greek

Romans 2:10 N-DMS
GRK: πρῶτον καὶ Ἕλληνι
NAS: first and also to the Greek.
KJV: and also to the Gentile:
INT: first and to Greek

Romans 3:9 N-AMP
GRK: τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ'
NAS: Jews and Greeks are all
KJV: Jews and Gentiles, that they are all
INT: both and Greeks all under

Romans 10:12 N-GMS
GRK: τε καὶ Ἕλληνος ὁ γὰρ
NAS: between Jew and Greek; for the same
KJV: the Jew and the Greek: for the same
INT: and also Greek indeed

1 Corinthians 1:22 N-NMP
GRK: αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν
NAS: for signs and Greeks search
KJV: and the Greeks seek
INT: ask for and Greeks wisdom seek

1 Corinthians 1:24 N-DMP
GRK: τε καὶ Ἕλλησιν Χριστὸν θεοῦ
NAS: both Jews and Greeks, Christ the power
KJV: Jews and Greeks, Christ the power
INT: both and Greeks Christ God's

1 Corinthians 10:32 N-DMP
GRK: γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ
NAS: to Jews or to Greeks or to the church
KJV: nor to the Gentiles, nor
INT: be you and Greeks and to the

1 Corinthians 12:13 N-NMP
GRK: Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες εἴτε δοῦλοι
NAS: Jews or Greeks, whether slaves
KJV: or Gentiles, whether
INT: Jews or Greeks whether slaves

Galatians 2:3 N-NMS
GRK: σὺν ἐμοί Ἕλλην ὤν ἠναγκάσθη
NAS: who was with me, though he was a Greek, was compelled
KJV: being a Greek, was compelled
INT: with me a Greek being was compelled

Galatians 3:28 N-NMS
GRK: Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην οὐκ ἔνι
NAS: Jew nor Greek, there is neither
KJV: Jew nor Greek, there is neither
INT: Jew nor Greek neither there is

Colossians 3:11 N-NMS
GRK: οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος
NAS: is no [distinction between] Greek and Jew,
KJV: there is neither Greek nor Jew,
INT: not there is Greek and Jew

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page