Ἕλληνας
Englishman's Concordance
Ἕλληνας (Hellēnas) — 5 Occurrences

John 7:35 N-AMP
GRK: διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας
NAS: and teach the Greeks, is He?
KJV: and teach the Gentiles?
INT: teach the Greeks

Acts 18:4 N-AMP
GRK: Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας
NAS: Jews and Greeks.
KJV: the Jews and the Greeks.
INT: Jews and Greeks

Acts 19:10 N-AMP
GRK: τε καὶ Ἕλληνας
NAS: both Jews and Greeks.
KJV: Jews and Greeks.
INT: both and Greeks

Acts 21:28 N-AMP
GRK: τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς
NAS: brought Greeks into the temple
KJV: further brought Greeks also into
INT: and also Greeks he brought into

Romans 3:9 N-AMP
GRK: τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ'
NAS: Jews and Greeks are all
KJV: Jews and Gentiles, that they are all
INT: both and Greeks all under

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page