Ἕλλησιν
Englishman's Concordance
Ἕλλησιν (Hellēsin) — 5 Occurrences

Acts 19:17 N-DMP
GRK: τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν
NAS: Jews and Greeks, who lived
KJV: the Jews and Greeks also dwelling
INT: both and Greeks those inhabiting

Acts 20:21 N-DMP
GRK: τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς
NAS: Jews and Greeks of repentance
KJV: and also to the Greeks, repentance
INT: both and Greeks toward

Romans 1:14 N-DMP
GRK: Ἕλλησίν τε καὶ
NAS: both to Greeks and to barbarians,
KJV: both to the Greeks, and
INT: to Greeks both and

1 Corinthians 1:24 N-DMP
GRK: τε καὶ Ἕλλησιν Χριστὸν θεοῦ
NAS: both Jews and Greeks, Christ the power
KJV: Jews and Greeks, Christ the power
INT: both and Greeks Christ God's

1 Corinthians 10:32 N-DMP
GRK: γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ
NAS: to Jews or to Greeks or to the church
KJV: nor to the Gentiles, nor
INT: be you and Greeks and to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page