ἐνθάδε
Englishman's Concordance
ἐνθάδε (enthade) — 8 Occurrences

Luke 24:41 Adv
GRK: τι βρώσιμον ἐνθάδε
NAS: you anything here to eat?
KJV: unto them, Have ye here any meat?
INT: anything eatable here

John 4:15 Adv
GRK: μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν
NAS: nor come all the way here to draw.
KJV: neither come hither to draw.
INT: nor come here to draw

John 4:16 Adv
GRK: καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε
NAS: your husband and come here.
KJV: and come hither.
INT: and come here

Acts 10:18 Adv
GRK: ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται
NAS: Peter, was staying there.
KJV: Peter, were lodged there.
INT: called Peter here is lodged

Acts 16:28 Adv
GRK: γάρ ἐσμεν ἐνθάδε
NAS: yourself, for we are all here!
KJV: we are all here.
INT: indeed we are here

Acts 17:6 Adv
GRK: οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν
NAS: the world have come here also;
KJV: upside down are come hither also;
INT: these also here are come

Acts 25:17 Adv
GRK: οὖν αὐτῶν ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν
NAS: after they had assembled here, I did not delay,
KJV: were come hither, without
INT: therefore they here delay none

Acts 25:24 Adv
GRK: Ἰεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε βοῶντες μὴ
NAS: at Jerusalem and here, loudly declaring
KJV: and [also] here, crying
INT: Jerusalem and here crying out [that] not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page