ἐπάνω
Englishman's Concordance
ἐπάνω (epanō) — 19 Occurrences

Matthew 2:9 Adv
GRK: ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν
NAS: and stood over [the place] where
KJV: and stood over where
INT: having come it stood over where was

Matthew 5:14 Adv
GRK: πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη
KJV: A city that is set on an hill cannot
INT: A city to be hidden on a hill set

Matthew 21:7 Adv
GRK: καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν
KJV: and put on them their
INT: and he sat on them

Matthew 23:18 Adv
GRK: δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει
KJV: the gift that is upon it,
INT: gift that [is] upon it is bound by his oath

Matthew 23:20 Adv
GRK: πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ
KJV: by all things thereon.
INT: all things that [are] upon it

Matthew 23:22 Adv
GRK: τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ
KJV: by him that sitteth thereon.
INT: him who sits upon it

Matthew 27:37 Adv
GRK: καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς
NAS: And above His head they put
KJV: And set up over his head
INT: And they put up over the head

Matthew 28:2 Adv
GRK: καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ
KJV: and sat upon it.
INT: and was sitting upon it

Mark 14:5 Adv
GRK: μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων
NAS: have been sold for over three hundred
KJV: have been sold for more than three hundred
INT: perfume to have been sold for above denarii three hundred

Luke 4:39 Adv
GRK: καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν
NAS: And standing over her, He rebuked
KJV: And he stood over her, and rebuked
INT: And having stood over her he rebuked

Luke 10:19 Adv
GRK: τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ
KJV: power to tread on serpents and
INT: to tread upon serpents and

Luke 11:44 Adv
GRK: οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν
NAS: who walk over [them] are unaware
KJV: the men that walk over [them] are not
INT: who walk over [them] not do know [it]

Luke 19:17 Adv
GRK: ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων
NAS: you are to be in authority over ten
KJV: have thou authority over ten cities.
INT: authority having over ten cities

Luke 19:19 Adv
GRK: Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε
NAS: to him also, 'And you are to be over five
KJV: thou also over five cities.
INT: And you over be five

John 3:31 Adv
GRK: ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν
NAS: from above is above all,
KJV: from above is above all: he that is
INT: from above comes above all is

John 3:31 Adv
GRK: οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν
NAS: He who comes from heaven is above all.
KJV: heaven is above all.
INT: heaven comes above all is

1 Corinthians 15:6 Adv
GRK: ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς
NAS: that He appeared to more than five hundred
KJV: he was seen of above five hundred
INT: Then he appeared to more than five hundred brothers

Revelation 6:8 Adv
GRK: ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα
KJV: name that sat on him was Death,
INT: the [one] sitting on it name

Revelation 20:3 Adv
GRK: καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα
NAS: [it] and sealed [it] over him, so
KJV: and set a seal upon him, that
INT: and sealed over him that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page