ἐπαύριον
Englishman's Concordance
ἐπαύριον (epaurion) — 17 Occurrences

Matthew 27:62 Adv
GRK: Τῇ δὲ ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν
NAS: Now on the next day, the day after
KJV: Now the next day, that followed
INT: and [the] next day which is

Mark 11:12 Adv
GRK: Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν
NAS: On the next day, when they had left
KJV: And on the morrow, when they were come
INT: And on the next day having gone out they

John 1:29 Adv
GRK: Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν
NAS: The next day he saw Jesus
KJV: The next day John seeth
INT: On the next day he sees

John 1:35 Adv
GRK: Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει
NAS: Again the next day John was standing
KJV: Again the next day after John stood,
INT: On the next day again was standing

John 1:43 Adv
GRK: Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν
NAS: The next day He purposed to go
KJV: The day following Jesus would
INT: On the next day he desired to go forth

John 6:22 Adv
GRK: Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος
NAS: The next day the crowd that stood
KJV: The day following, when the people
INT: On the next day the crowd

John 12:12 Adv
GRK: Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος
NAS: On the next day the large crowd
KJV: On the next day much people
INT: on the next day the crowd

Acts 10:9 Adv
GRK: Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων
NAS: On the next day, as they were on their way
KJV: On the morrow, as they
INT: on the moreover next day as are journeying these

Acts 10:23 Adv
GRK: Τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν
NAS: them in and gave them lodging. And on the next day he got
KJV: [them]. And on the morrow Peter
INT: on the moreover next day having risen up went forth

Acts 10:24 Adv
GRK: τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς
NAS: On the following day he entered
KJV: And the morrow after they entered into
INT: on the moreover next day they entered into

Acts 14:20 Adv
GRK: καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν
NAS: the city. The next day he went away
KJV: and the next day he departed
INT: And on the next day he went away with

Acts 20:7 Adv
GRK: ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον παρέτεινέν τε
NAS: to leave the next day, and he prolonged
KJV: to depart on the morrow; and
INT: to depart on the next day he continued moreover

Acts 21:8 Adv
GRK: τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν
NAS: On the next day we left and came
KJV: And the next [day] we that were of
INT: on the moreover next day having gone forth we came

Acts 22:30 Adv
GRK: Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι
NAS: But on the next day, wishing to know
KJV: On the morrow, because he would
INT: on the moreover next day desiring to know

Acts 23:32 Adv
GRK: τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς
NAS: But the next day, leaving the horsemen
KJV: On the morrow they left the horsemen
INT: on the moreover next day having allowed the

Acts 25:6 Adv
GRK: Καισάρειαν τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ
NAS: to Caesarea, and on the next day he took his seat
KJV: Caesarea; and the next day sitting
INT: Ceasarea on the next day having sat on

Acts 25:23 Adv
GRK: Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ
NAS: So, on the next day when Agrippa came
KJV: And on the morrow, when Agrippa
INT: On the therefore next day having come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page