ἐφοβήθησαν
Englishman's Concordance
ἐφοβήθησαν (ephobēthēsan) — 14 Occurrences

Matthew 9:8 V-AIP-3P
GRK: οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν
NAS: saw [this], they were awestruck, and glorified
INT: the crowds marveled and glorified

Matthew 17:6 V-AIP-3P
GRK: αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα
NAS: face down to the ground and were terrified.
KJV: and were sore afraid.
INT: of them and were terrified greatly

Matthew 21:46 V-AIP-3P
GRK: αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους
NAS: to seize Him, they feared the people,
KJV: on him, they feared the multitude,
INT: him to lay hold of they feared the crowds

Matthew 27:54 V-AIP-3P
GRK: τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες
NAS: became very frightened and said,
KJV: those things that were done, they feared greatly,
INT: the things that took place feared greatly saying

Mark 4:41 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
NAS: They became very much afraid and said
KJV: And they feared exceedingly, and
INT: And they feared [with] fear great

Mark 5:15 V-AIP-3P
GRK: λεγιῶνα καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: the legion; and they became frightened.
KJV: and they were afraid.
INT: legion and they were afraid

Mark 12:12 V-AIP-3P
GRK: κρατῆσαι καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον
NAS: to seize Him, and [yet] they feared the people,
KJV: on him, but feared the people: for
INT: to lay hold of and they feared the crowd

Luke 2:9 V-AIP-3P
GRK: αὐτούς καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
NAS: them; and they were terribly frightened.
KJV: and they were sore afraid.
INT: them and they feared [with] fear great

Luke 8:35 V-AIP-3P
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: and in his right mind; and they became frightened.
KJV: and they were afraid.
INT: of Jesus And they were afraid

Luke 9:34 V-AIP-3P
GRK: ἐπεσκίαζεν αὐτούς ἐφοβήθησαν δὲ ἐν
NAS: and [began] to overshadow them; and they were afraid as they entered
KJV: them: and they feared as they
INT: overshadowed them they feared moreover as

Luke 20:19 V-AIP-3P
GRK: ὥρᾳ καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν
NAS: hour, and they feared the people;
KJV: him; and they feared the people: for
INT: hour and they feared the people

John 6:19 V-AIP-3P
GRK: γινόμενον καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: to the boat; and they were frightened.
KJV: unto the ship: and they were afraid.
INT: coming and they were frightened

Acts 16:38 V-AIP-3P
GRK: ῥήματα ταῦτα ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες
NAS: to the chief magistrates. They were afraid when they heard
KJV: and they feared, when they heard
INT: words these they were afraid moreover having heard

Hebrews 11:23 V-AIP-3P
GRK: καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα
NAS: child; and they were not afraid of the king's
KJV: not afraid of the king's
INT: and not did fear the edict

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page