ἐπίστευσαν
Englishman's Concordance
ἐπίστευσαν (episteusan) — 22 Occurrences

Matthew 21:32 V-AIA-3P
GRK: αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ ὑμεῖς
NAS: and prostitutes did believe him; and you, seeing
KJV: and the harlots believed him: and
INT: the prostitutes believed him you

Mark 16:13 V-AIA-3P
GRK: οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
NAS: it to the others, but they did not believe them either.
KJV: neither believed they them.
INT: neither them did they believe

Mark 16:14 V-AIA-3P
GRK: νεκρῶν οὐκ ἐπίστευσαν
NAS: because they had not believed those
KJV: because they believed not
INT: the dead not they believed

John 2:11 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν
NAS: and His disciples believed in Him.
KJV: his disciples believed on him.
INT: of him and believed on him

John 2:22 V-AIA-3P
GRK: ἔλεγεν καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ
NAS: this; and they believed the Scripture
KJV: and they believed the scripture,
INT: he had said and believed the Scripture

John 2:23 V-AIA-3P
GRK: ἑορτῇ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ
NAS: many believed in His name,
KJV: the feast [day], many believed in his
INT: Feast many believed on the

John 4:39 V-AIA-3P
GRK: ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν
NAS: of the Samaritans believed in Him because
KJV: that city believed on him
INT: that many believed on him

John 4:41 V-AIA-3P
GRK: πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν
NAS: Many more believed because
KJV: many more believed because of his own
INT: many more believed because of the

John 7:31 V-AIA-3P
GRK: δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
NAS: of the crowd believed in Him; and they were saying,
KJV: of the people believed on him,
INT: moreover many believed on him

John 8:30 V-AIA-3P
GRK: λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
NAS: many came to believe in Him.
KJV: these words, many believed on him.
INT: as he spoke many believed on him

John 9:18 V-AIA-3P
GRK: Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ
NAS: then did not believe [it] of him, that he had been
KJV: did not believe concerning him,
INT: not Did believe therefore the

John 10:42 V-AIA-3P
GRK: καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν
NAS: Many believed in Him there.
KJV: And many believed on him
INT: And many believed on him

John 11:45 V-AIA-3P
GRK: ἃ ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
NAS: what He had done, believed in Him.
KJV: Jesus did, believed on him.
INT: what what he did believed on him

John 12:42 V-AIA-3P
GRK: ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
NAS: of the rulers believed in Him, but because
KJV: also many believed on him;
INT: rulers many believed on him

John 17:8 V-AIA-3P
GRK: ἐξῆλθον καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ
NAS: that I came forth from You, and they believed that You sent
KJV: thee, and they have believed that thou
INT: I came out and they believed that you

Acts 4:4 V-AIA-3P
GRK: τὸν λόγον ἐπίστευσαν καὶ ἐγενήθη
NAS: the message believed; and the number
KJV: the word believed; and
INT: the word believed and became

Acts 8:12 V-AIA-3P
GRK: ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ
NAS: But when they believed Philip
KJV: when they believed Philip
INT: when moreover they believed Philip

Acts 9:42 V-AIA-3P
GRK: Ἰόππης καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ
NAS: Joppa, and many believed in the Lord.
KJV: and many believed in the Lord.
INT: of Joppa and believed many on

Acts 13:48 V-AIA-3P
GRK: κυρίου καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν
NAS: to eternal life believed.
KJV: eternal life believed.
INT: Lord and believed as many as were

Acts 17:12 V-AIA-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν καὶ τῶν
NAS: many of them believed, along
KJV: of them believed; also of honourable
INT: from among them believed and of the

Acts 17:34 V-AIA-3P
GRK: κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν ἐν οἷς
NAS: joined him and believed, among
KJV: unto him, and believed: among
INT: having joined themselves to him believed among whom

Romans 10:14 V-AIA-3P
GRK: ὃν οὐκ ἐπίστευσαν πῶς δὲ
NAS: on Him in whom they have not believed? How
KJV: they have not believed? and how
INT: whom not they believed how moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πίπτει — 5 Occ.
πίπτοντες — 1 Occ.
πιπτόντων — 2 Occ.
συνέπεσεν — 1 Occ.
Πισιδίαν — 2 Occ.
ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page