συνέπεσεν
Englishman's Concordance
συνέπεσεν (synepesen) — 1 Occurrence

Luke 6:49 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς συνέπεσεν καὶ ἐγένετο
KJV: and immediately it fell; and the ruin
INT: and immediately it fell and was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page