πίπτει
Englishman's Concordance
πίπτει (piptei) — 5 Occurrences

Matthew 17:15 V-PIA-3S
GRK: πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ
NAS: for he often falls into the fire
KJV: for ofttimes he falleth into the fire,
INT: often indeed he falls into the

Mark 5:22 V-PIA-3S
GRK: ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς
NAS: up, and on seeing Him, fell at His feet
KJV: when he saw him, he fell at his
INT: having seen him falls at the

Luke 11:17 V-PIA-3S
GRK: ἐπὶ οἶκον πίπτει
NAS: [divided] against itself falls.
KJV: [divided] against a house falleth.
INT: against a house falls

Romans 14:4 V-PIA-3S
GRK: στήκει ἢ πίπτει σταθήσεται δέ
NAS: or falls; and he will stand,
KJV: or falleth. Yea,
INT: he stands or falls he will be made to stand moreover

1 Corinthians 13:8 V-PIA-3S
GRK: ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει εἴτε δὲ
NAS: never fails; but if
INT: Love never fails if moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page