ἐσφραγίσθητε
Englishman's Concordance
ἐσφραγίσθητε (esphragisthēte) — 2 Occurrences

Ephesians 1:13 V-AIP-2P
GRK: καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι
NAS: believed, you were sealed in Him with the Holy
KJV: after that ye believed, ye were sealed with that holy
INT: also having believed you were sealed with the Spirit

Ephesians 4:30 V-AIP-2P
GRK: ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν
NAS: by whom you were sealed for the day
KJV: whereby ye are sealed unto
INT: by which you were sealed for [the] day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page