σφόδρα
Englishman's Concordance
σφόδρα (sphodra) — 11 Occurrences

Matthew 2:10 Adv
GRK: χαρὰν μεγάλην σφόδρα
NAS: they rejoiced exceedingly with great
KJV: they rejoiced with exceeding great
INT: joy great exceedingly

Matthew 17:6 Adv
GRK: καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα
KJV: face, and were sore afraid.
INT: and were terrified greatly

Matthew 17:23 Adv
GRK: καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα
NAS: day. And they were deeply grieved.
KJV: And they were exceeding sorry.
INT: And they were grieved greatly

Matthew 18:31 Adv
GRK: γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα καὶ ἐλθόντες
NAS: had happened, they were deeply grieved
KJV: what was done, they were very sorry,
INT: having taken place they were grieved greatly and having gone

Matthew 19:25 Adv
GRK: μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες Τίς
NAS: heard [this], they were very astonished
KJV: heard [it], they were exceedingly amazed,
INT: disciples were astonished exceedingly saying Who

Matthew 26:22 Adv
GRK: καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν
NAS: Being deeply grieved, they each
KJV: And they were exceeding sorrowful,
INT: And being grieved exceedingly they began to say

Matthew 27:54 Adv
GRK: γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς
NAS: and the things that were happening, became very frightened
KJV: they feared greatly, saying,
INT: took place feared greatly saying Truly

Mark 16:4 Adv
GRK: γὰρ μέγας σφόδρα
NAS: although it was extremely large.
KJV: for it was very great.
INT: indeed large extremely

Luke 18:23 Adv
GRK: γὰρ πλούσιος σφόδρα
NAS: very sad, for he was extremely rich.
KJV: for he was very rich.
INT: indeed rich extremely

Acts 6:7 Adv
GRK: ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα πολύς τε
NAS: continued to increase greatly in Jerusalem,
KJV: in Jerusalem greatly; and a great
INT: in Jerusalem exceedingly a great moreover

Revelation 16:21 Adv
GRK: πληγὴ αὐτῆς σφόδρα
NAS: its plague was extremely severe.
KJV: thereof was exceeding great.
INT: plague of it exceedingly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page