σφραγῖδα
Englishman's Concordance
σφραγῖδα (sphragida) — 10 Occurrences

Romans 4:11 N-AFS
GRK: ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης
NAS: of circumcision, a seal of the righteousness
KJV: of circumcision, a seal of the righteousness
INT: he received of circumcision [as] a seal of the righteousness

2 Timothy 2:19 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην Ἔγνω
NAS: having this seal, The Lord knows
KJV: having this seal, The Lord knoweth
INT: having the seal this Knows

Revelation 6:3 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν
NAS: the second seal, I heard
KJV: the second seal, I heard
INT: he opened the seal second

Revelation 6:5 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην
NAS: the third seal, I heard
KJV: the third seal, I heard
INT: he opened the seal the third

Revelation 6:7 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην
NAS: the fourth seal, I heard
KJV: the fourth seal, I heard
INT: he opened the seal fourth

Revelation 6:9 N-AFS
GRK: τὴν πέμπτην σφραγῖδα εἶδον ὑποκάτω
NAS: the fifth seal, I saw
KJV: the fifth seal, I saw
INT: the fifth seal I saw under

Revelation 6:12 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην
NAS: the sixth seal, and there was a great
KJV: he had opened the sixth seal, and, lo,
INT: he opened the seal sixth

Revelation 7:2 N-AFS
GRK: ἡλίου ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος
NAS: having the seal of the living
KJV: having the seal of the living
INT: of [the] sun having [the] seal of God [the] living

Revelation 8:1 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην
NAS: the seventh seal, there was silence
KJV: the seventh seal, there was
INT: he opened the seal seventh

Revelation 9:4 N-AFS
GRK: ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ
NAS: do not have the seal of God
KJV: have not the seal of God in
INT: have the seal of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page