ἔξελθε
Englishman's Concordance
ἔξελθε (exelthe) — 10 Occurrences

Mark 1:25 V-AMA-2S
GRK: Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
NAS: Be quiet, and come out of him!
KJV: Hold thy peace, and come out of him.
INT: Be silent and come forth out of him

Mark 5:8 V-AMA-2S
GRK: γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε τὸ πνεῦμα
NAS: For He had been saying to him, Come out of the man,
KJV: he said unto him, Come out of the man,
INT: indeed to him You come forth the spirit

Mark 9:25 V-AMA-2S
GRK: ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
NAS: I command you, come out of him and do not enter
KJV: charge thee, come out of him,
INT: command you come out of him

Luke 4:35 V-AMA-2S
GRK: Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ' αὐτοῦ
NAS: Be quiet and come out of him! And when the demon
KJV: Hold thy peace, and come out of him.
INT: Be silent and come forth out of him

Luke 5:8 V-AMA-2S
GRK: Ἰησοῦ λέγων Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ
NAS: saying, Go away from me Lord,
KJV: knees, saying, Depart from me;
INT: of Jesus saying Depart from me

Luke 13:31 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες αὐτῷ Ἔξελθε καὶ πορεύου
NAS: saying to Him, Go away, leave
KJV: unto him, Get thee out, and
INT: saying to him Go out and proceed

Luke 14:21 V-AMA-2S
GRK: δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς
NAS: to his slave, 'Go out at once
KJV: to his servant, Go out quickly into
INT: servant of him Go out quickly into

Luke 14:23 V-AMA-2S
GRK: τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἰς τὰς
NAS: to the slave, 'Go out into the highways
KJV: the servant, Go out into
INT: the servant Go out into the

Acts 7:3 V-AMA-2S
GRK: πρὸς αὐτόν Ἔξελθε ἐκ τῆς
NAS: and said to him, 'LEAVE YOUR COUNTRY
KJV: unto him, Get thee out of thy
INT: to him Go out from the

Acts 22:18 V-AMA-2S
GRK: Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει
NAS: to me, 'Make haste, and get out of Jerusalem
KJV: and get thee quickly
INT: Make haste and go away with speed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1831
219 Occurrences


ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page