ἐξελθὼν
Englishman's Concordance
ἐξελθὼν (exelthōn) — 21 Occurrences

Matthew 13:1 V-APA-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus went out of the house
KJV: The same day went Jesus out of
INT: day that having gone forth Jesus

Matthew 14:14 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν
NAS: When He went ashore, He saw a large
KJV: And Jesus went forth, and saw a great
INT: And having gone out he saw great

Matthew 15:21 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ
NAS: Jesus went away from there,
KJV: Then Jesus went thence, and departed
INT: And having gone forth from there

Matthew 18:28 V-APA-NMS
GRK: ἐξελθὼν δὲ ὁ
NAS: But that slave went out and found one
KJV: servant went out, and found
INT: having gone out moreover the

Matthew 20:3 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην
NAS: And he went out about the third
KJV: And he went out about the third
INT: And having gone out about the third

Matthew 20:5 V-APA-NMS
GRK: πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην
NAS: Again he went out about the sixth
KJV: Again he went out about the sixth
INT: again moreover having gone out about [the] sixth

Matthew 20:6 V-APA-NMS
GRK: τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους
NAS: the eleventh [hour] he went out and found
KJV: hour he went out, and found
INT: the eleventh having gone out he found others

Matthew 24:1 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus came out from the temple
KJV: And Jesus went out, and departed from
INT: And having gone forth Jesus

Matthew 26:75 V-APA-NMS
GRK: με καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν
NAS: Me three times. And he went out and wept
KJV: And he went out, and wept bitterly.
INT: me And having gone out he wept

Mark 1:45 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν
NAS: But he went out and began to proclaim
KJV: But he went out, and began to publish
INT: moreover having gone out the began to proclaim

Mark 6:34 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν
NAS: When Jesus went ashore, He saw a large
KJV: And Jesus, when he came out, saw much
INT: And having gone out he saw great

Mark 7:31 V-APA-NMS
GRK: Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν
NAS: Again He went out from the region
KJV: And again, departing from the coasts
INT: And again having departed from the

Luke 1:22 V-APA-NMS
GRK: ἐξελθὼν δὲ οὐκ
NAS: But when he came out, he was unable
KJV: And when he came out, he could not
INT: having come out moreover not

Luke 4:42 V-APA-NMS
GRK: δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς
NAS: came, Jesus left and went
KJV: day, he departed and went
INT: moreover [the] day having gone out he went into

Luke 14:18 V-APA-NMS
GRK: ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν
NAS: and I need to go out and look
KJV: I must needs go and see
INT: I have need going out to see it

Luke 15:28 V-APA-NMS
GRK: πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν
NAS: in; and his father came out and [began] pleading
KJV: his father out, and intreated him.
INT: [the] father of him having gone begged him

Luke 22:39 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ
NAS: And He came out and proceeded
KJV: And he came out, and went, as
INT: And having gone forth he went according to

Luke 22:62 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν
NAS: And he went out and wept bitterly.
KJV: And Peter went out, and wept
INT: And having gone forth outside he wept

Acts 7:4 V-APA-NMS
GRK: τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς
NAS: Then he left the land
KJV: Then came he out of the land
INT: Then having gone out from [the] land

Acts 12:9 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει καὶ
NAS: And he went out and continued to follow,
KJV: And he went out, and followed him;
INT: And having gone forth he followed and

Acts 12:17 V-APA-NMS
GRK: ταῦτα καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς
NAS: Then he left and went
KJV: And he departed, and went
INT: these things And having gone out he went to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1831
219 Occurrences


ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page