Γαλιλαία
Englishman's Concordance
Γαλιλαία (Galilaia) — 7 Occurrences

Matthew 4:15 N-VFS
GRK: τοῦ Ἰορδάνου Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν
NAS: THE JORDAN, GALILEE OF THE GENTILES--
KJV: Jordan, Galilee of the Gentiles;
INT: the Jordan Galilee of the Gentiles

Matthew 4:23 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν
NAS: all Galilee, teaching
KJV: went about all Galilee, teaching in
INT: all Galilee teaching in

Matthew 17:22 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And while they were gathering together in Galilee, Jesus
KJV: abode in Galilee, Jesus said
INT: in Galilee said to them

Mark 15:41 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ
NAS: When He was in Galilee, they used to follow
KJV: he was in Galilee, followed him,
INT: in Galilee followed him

Luke 24:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
NAS: to you while He was still in Galilee,
KJV: yet in Galilee,
INT: in Galilee

John 7:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ οὐ γὰρ
NAS: was walking in Galilee, for He was unwilling
KJV: walked in Galilee: for he would
INT: in Galilee not for

John 7:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
NAS: to them, He stayed in Galilee.
KJV: he abode [still] in Galilee.
INT: in Galilee

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page