γένος
Englishman's Concordance
γένος (genos) — 8 Occurrences

Matthew 17:21 Noun-NNS
GRK: δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται
KJV: Howbeit this kind goeth not
INT: however kind not goes out

Mark 9:29 N-NNS
GRK: Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ
NAS: to them, This kind cannot
KJV: unto them, This kind can come forth
INT: This the kind by nothing

Acts 7:13 N-NNS
GRK: Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ
NAS: and Joseph's family was disclosed
KJV: and Joseph's kindred was made known
INT: to Pharoah the family of Joseph

Acts 7:19 N-ANS
GRK: κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν
NAS: It was he who took shrewd advantage of our race and mistreated
KJV: with our kindred, and evil entreated
INT: having dealt treacherously with the race of us ill-treated

Acts 17:28 N-NNS
GRK: γὰρ καὶ γένος ἐσμέν
KJV: also his offspring.
INT: indeed also offspring we are

Acts 17:29 N-NNS
GRK: γένος οὖν ὑπάρχοντες
KJV: as we are the offspring of God,
INT: Offspring therefore being

1 Peter 2:9 N-NNS
GRK: ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν βασίλειον
NAS: But you are A CHOSEN RACE, A royal
KJV: [are] a chosen generation, a royal
INT: you however [are] a race chosen a royal

Revelation 22:16 N-NNS
GRK: καὶ τὸ γένος Δαυίδ ὁ
NAS: the root and the descendant of David,
KJV: and the offspring of David,
INT: and the offspring of David the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page