1085. γένος (genos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1085. γένος (genos) — 21 Occurrences

Matthew 13:47 N-GNS
GRK: ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ
NAS: and gathering [fish] of every kind;
KJV: of every kind:
INT: of every kind having gathered together

Matthew 17:21 Noun-NNS
GRK: δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται
KJV: Howbeit this kind goeth not
INT: however kind not goes out

Mark 7:26 N-DNS
GRK: Συροφοινίκισσα τῷ γένει καὶ ἠρώτα
NAS: of the Syrophoenician race. And she kept asking
KJV: a Syrophenician by nation; and
INT: Syrophoenician by the race and asked

Mark 9:29 N-NNS
GRK: Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ
NAS: to them, This kind cannot
KJV: unto them, This kind can come forth
INT: This the kind by nothing

Acts 4:6 N-GNS
GRK: ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ
NAS: were of high-priestly descent.
KJV: of the kindred of the high priest,
INT: were of descent high priestly

Acts 4:36 N-DNS
GRK: Κύπριος τῷ γένει
NAS: of Cyprian birth, who was also called
KJV: a Levite, [and] of the country of Cyprus,
INT: a Cypriot at the birth

Acts 7:13 N-NNS
GRK: Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ
NAS: and Joseph's family was disclosed
KJV: and Joseph's kindred was made known
INT: to Pharoah the family of Joseph

Acts 7:19 N-ANS
GRK: κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν
NAS: It was he who took shrewd advantage of our race and mistreated
KJV: with our kindred, and evil entreated
INT: having dealt treacherously with the race of us ill-treated

Acts 13:26 N-GNS
GRK: ἀδελφοί υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ
NAS: of Abraham's family, and those
KJV: children of the stock of Abraham,
INT: brothers sons of [the] race of Abraham and

Acts 17:28 N-NNS
GRK: γὰρ καὶ γένος ἐσμέν
KJV: also his offspring.
INT: indeed also offspring we are

Acts 17:29 N-NNS
GRK: γένος οὖν ὑπάρχοντες
KJV: as we are the offspring of God,
INT: Offspring therefore being

Acts 18:2 N-DNS
GRK: Ποντικὸν τῷ γένει προσφάτως ἐληλυθότα
NAS: Aquila, a native of Pontus,
KJV: named Aquila, born in Pontus, lately
INT: of Pontus by race lately come

Acts 18:24 N-DNS
GRK: Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει ἀνὴρ λόγιος
NAS: an Alexandrian by birth, an eloquent
KJV: Apollos, born at Alexandria,
INT: an Alexandrian by birth man an eloquent

1 Corinthians 12:10 N-NNP
GRK: πνευμάτων ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν ἄλλῳ
NAS: to another [various] kinds of tongues,
KJV: to another [divers] kinds of tongues;
INT: of spirits and to a different one kinds of tongues to another

1 Corinthians 12:28 N-ANP
GRK: ἀντιλήμψεις κυβερνήσεις γένη γλωσσῶν
NAS: administrations, [various] kinds of tongues.
KJV: governments, diversities of tongues.
INT: helping administrating various kinds of tongues

1 Corinthians 14:10 N-NNP
GRK: εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν
NAS: a great many kinds of languages
KJV: it may be, so many kinds of voices in
INT: if it may be kinds of languages are

2 Corinthians 11:26 N-GNS
GRK: κινδύνοις ἐκ γένους κινδύνοις ἐξ
NAS: dangers from [my] countrymen, dangers
KJV: by [mine own] countrymen, [in] perils
INT: in perils from [my own] race in perils from

Galatians 1:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ γένει μου περισσοτέρως
NAS: among my countrymen, being
KJV: mine own nation, being
INT: in the countrymen of me more abundantly

Philippians 3:5 N-GNS
GRK: ὀκταήμερος ἐκ γένους Ἰσραήλ φυλῆς
NAS: the eighth day, of the nation of Israel,
KJV: day, of the stock of Israel,
INT: on [the] eighth day of [the] race of Israel of [the] tribe

1 Peter 2:9 N-NNS
GRK: ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν βασίλειον
NAS: But you are A CHOSEN RACE, A royal
KJV: [are] a chosen generation, a royal
INT: you however [are] a race chosen a royal

Revelation 22:16 N-NNS
GRK: καὶ τὸ γένος Δαυίδ ὁ
NAS: the root and the descendant of David,
KJV: and the offspring of David,
INT: and the offspring of David the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page