γνόντες
Englishman's Concordance
γνόντες (gnontes) — 5 Occurrences

Mark 6:38 V-APA-NMP
GRK: ἴδετε καὶ γνόντες λέγουσιν Πέντε
NAS: look! And when they found out, they said,
KJV: And when they knew, they say,
INT: see And having known they say Five

Luke 9:11 V-APA-NMP
GRK: δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: But the crowds were aware of this and followed
KJV: the people, when they knew [it], followed
INT: moreover crowds having known [it] followed him

Romans 1:21 V-APA-NMP
GRK: διότι γνόντες τὸν θεὸν
NAS: For even though they knew God,
KJV: Because that, when they knew God,
INT: Because having known God

Galatians 2:9 V-APA-NMP
GRK: καὶ γνόντες τὴν χάριν
NAS: and recognizing the grace
KJV: pillars, perceived the grace
INT: and having known the grace

Galatians 4:9 V-APA-NMP
GRK: νῦν δὲ γνόντες θεόν μᾶλλον
NAS: But now that you have come to know God,
KJV: now, after that ye have known God,
INT: now moreover having known God rather

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Γλεύκους — 1 Occ.
γλυκὺ — 4 Occ.
γλῶσσα — 7 Occ.
γλῶσσαι — 4 Occ.
γλώσσαις — 15 Occ.
γλῶσσάν — 7 Occ.
γλώσσας — 1 Occ.
γλώσσῃ — 7 Occ.
γλώσσης — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page