γνῶναι
Englishman's Concordance
γνῶναι (gnōnai) — 15 Occurrences

Matthew 13:11 V-ANA
GRK: Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια
NAS: them, To you it has been granted to know the mysteries
KJV: unto you to know the mysteries
INT: to you it has been given to know the mysteries

Mark 7:24 V-ANA
GRK: οὐδένα ἤθελεν γνῶναι καὶ οὐκ
NAS: no one to know [of it]; yet
KJV: no man know [it]: but
INT: no one he wished to know [it] and not

Luke 8:10 V-ANA
GRK: Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια
NAS: To you it has been granted to know the mysteries
KJV: it is given to know the mysteries
INT: To you it has been given to know the mysteries

Acts 1:7 V-ANA
GRK: ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι χρόνους ἢ
NAS: He said to them, It is not for you to know times
KJV: not for you to know the times or
INT: yours it is to know times or

Acts 17:19 V-ANA
GRK: λέγοντες Δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ
NAS: saying, May we know what this
KJV: saying, May we know what this
INT: saying Are we able to know what [is] the

Acts 17:20 V-ANA
GRK: βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει
NAS: so we want to know what these things
KJV: ears: we would know therefore what
INT: We resolve therefore to know what mean

Acts 21:34 V-ANA
GRK: δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς
NAS: and when he could not find out the facts
KJV: not know the certainty
INT: moreover he to know the certainty

Acts 22:14 V-ANA
GRK: προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα
NAS: has appointed you to know His will
KJV: thee, that thou shouldest know his
INT: appointed you to know the will

Acts 22:30 V-ANA
GRK: ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς
NAS: wishing to know for certain
KJV: because he would have known the certainty
INT: next day desiring to know the certainty

1 Corinthians 2:14 V-ANA
GRK: οὐ δύναται γνῶναι ὅτι πνευματικῶς
NAS: to him; and he cannot understand them, because
KJV: can he know [them], because
INT: not he is able know [them] because spiritually

1 Corinthians 8:2 V-ANA
GRK: καθὼς δεῖ γνῶναι
NAS: known as he ought to know;
INT: as it is necessary to know

Ephesians 3:19 V-ANA
GRK: γνῶναί τε τὴν
NAS: and to know the love of Christ
KJV: And to know the love of Christ,
INT: to know moreover the

Philippians 3:10 V-ANA
GRK: τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ
NAS: that I may know Him and the power
KJV: That I may know him, and
INT: to know him and

1 Thessalonians 3:5 V-ANA
GRK: εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν
NAS: sent to find out about your faith,
KJV: I sent to know your faith,
INT: in order to know the faith

James 2:20 V-ANA
GRK: θέλεις δὲ γνῶναι ὦ ἄνθρωπε
NAS: But are you willing to recognize, you foolish
KJV: But wilt thou know, O vain
INT: Want you moreover to know O fellow

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page