ὅσοι
Englishman's Concordance
ὅσοι (hosoi) — 29 Occurrences

Matthew 14:36 RelPro-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν
NAS: of His cloak; and as many as touched
KJV: and as many as touched
INT: of him and as many as touched were cured

Mark 3:10 RelPro-NMP
GRK: αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας
NAS: with the result that all those who had
KJV: touch him, as many as had plagues.
INT: him they might touch as many as had diseases

Mark 6:56 RelPro-NMP
GRK: ἅψωνται καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο
NAS: of His cloak; and as many as touched
KJV: garment: and as many as touched
INT: they might touch and as many as anyhow touched

Luke 4:40 RelPro-NMP
GRK: ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας
NAS: all those who had
KJV: all they that had
INT: sun all as many as had [persons] sick

Luke 9:5 RelPro-NMP
GRK: καὶ ὅσοι ἂν μὴ
KJV: And whosoever will not
INT: And as many as anyhow not

John 1:12 RelPro-NMP
GRK: ὅσοι δὲ ἔλαβον
NAS: But as many as received
KJV: But as many as received him,
INT: as many as however received

John 10:8 RelPro-NMP
GRK: πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ
NAS: All who came before
KJV: All that ever came before
INT: All who ever came before

Acts 3:24 RelPro-NMP
GRK: τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ
NAS: the prophets who have spoken,
KJV: those that follow after, as many as have spoken,
INT: those subsequent as many as spoke also

Acts 4:6 RelPro-NMP
GRK: Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ
NAS: and Alexander, and all who were of high-priestly
KJV: Alexander, and as many as were of
INT: Alexander and as many as were of

Acts 4:34 RelPro-NMP
GRK: ἐν αὐτοῖς ὅσοι γὰρ κτήτορες
NAS: among them, for all who were owners
KJV: for as many as were
INT: among them as many as indeed owners

Acts 5:36 RelPro-NMP
GRK: καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ
NAS: and all who followed
KJV: and all, as many as obeyed him,
INT: and all as many as were persuaded by him

Acts 5:37 RelPro-NMP
GRK: καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ
NAS: and all those who followed
KJV: and all, [even] as many as obeyed him,
INT: and all as many as were persuaded by him

Acts 10:45 RelPro-NMP
GRK: περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν τῷ
INT: circumcision believers as many as came with

Acts 13:48 RelPro-NMP
GRK: καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι
NAS: of the Lord; and as many as had been
KJV: and as many as were
INT: and believed as many as were appointed

Romans 2:12 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι γὰρ ἀνόμως
NAS: For all who have sinned
KJV: For as many as have sinned without law
INT: as many as indeed without law

Romans 2:12 RelPro-NMP
GRK: ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ
NAS: For all who have sinned without
KJV: and as many as have sinned
INT: will perish and as many as in law

Romans 6:3 RelPro-NMP
GRK: ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς
NAS: do you not know that all of us who have been baptized
KJV: that so many of us as were baptized
INT: are you ignorant that as many as we were baptized unto

Romans 8:14 RelPro-NMP
GRK: ὅσοι γὰρ πνεύματι
NAS: For all who are being led
KJV: For as many as are led by the Spirit
INT: as many as indeed by [the] Spirit

Galatians 3:10 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι γὰρ ἐξ
NAS: For as many as are of the works
KJV: For as many as are of
INT: as many as indeed of

Galatians 3:27 RelPro-NMP
GRK: ὅσοι γὰρ εἰς
NAS: For all of you who were baptized
KJV: For as many of you as have been baptized
INT: as many as indeed to

Galatians 6:12 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι
NAS: Those who desire
KJV: As many as desire to make a fair shew
INT: As many as wish to have a fair appearance

Galatians 6:16 RelPro-NMP
GRK: καὶ ὅσοι τῷ κανόνι
NAS: And those who will walk by this
KJV: And as many as walk according to
INT: And as many as the rule

Philippians 3:15 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι οὖν τέλειοι
NAS: Let us therefore, as many as are perfect,
KJV: us therefore, as many as be perfect,
INT: As many as therefore [are] perfect

Colossians 2:1 RelPro-NMP
GRK: Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν
NAS: are at Laodicea, and for all those who have not personally
KJV: and [for] as many as have
INT: Laodicea and as many as not have seen

1 Timothy 6:1 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ
NAS: All who are under the yoke
KJV: as many servants as are under
INT: As many as are under

Hebrews 2:15 RelPro-NMP
GRK: ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου
NAS: and might free those who through fear
KJV: deliver them who through fear
INT: might set free those whoever by fear of death

Revelation 2:24 RelPro-NMP
GRK: ἐν Θυατείροις ὅσοι οὐκ ἔχουσιν
KJV: in Thyatira, as many as have not
INT: in Thyatira as many as not have

Revelation 13:15 RelPro-NMP
GRK: ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ
KJV: and cause that as many as would not
INT: should cause that as many as if not

Revelation 18:17 RelPro-NMP
GRK: ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν
NAS: and sailor, and as many as make their living
KJV: sailors, and as many as trade by sea,
INT: sailors and as many as the sea

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page