ἥτις
Englishman's Concordance
ἥτις (hētis) — 38 Occurrences

Matthew 27:62 RelPro-NFS
GRK: δὲ ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν μετὰ
KJV: the next day, that followed
INT: and [the] next day which is after

Luke 2:4 RelPro-NFS
GRK: πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ
NAS: of David which is called
KJV: of David, which is called
INT: [the] city of David which is called Bethlehem

Luke 2:10 RelPro-NFS
GRK: χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ
NAS: joy which will be for all
KJV: of great joy, which shall be to all
INT: [of] joy great which will be to all

Luke 7:37 RelPro-NFS
GRK: ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν
NAS: in the city who was a sinner;
KJV: in the city, which was a sinner,
INT: behold a woman who was in

Luke 7:39 RelPro-NFS
GRK: ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ
NAS: woman is who is touching
KJV: of woman [this is] that toucheth
INT: the woman [is] who touches him

Luke 8:26 RelPro-NFS
GRK: τῶν Γερασηνῶν ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα
NAS: of the Gerasenes, which is opposite
KJV: of the Gadarenes, which is
INT: of the Gerasenes which is opposite

Luke 8:43 RelPro-NFS
GRK: ἐτῶν δώδεκα ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα
KJV: twelve years, which had spent all
INT: years twelve who on physicians having spent

Luke 10:42 RelPro-NFS
GRK: μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται
NAS: part, which shall not be taken away
KJV: that good part, which shall not
INT: part chose which not will be taken from

Luke 12:1 RelPro-NFS
GRK: τῆς ζύμης ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις
NAS: of the Pharisees, which is hypocrisy.
KJV: of the Pharisees, which is
INT: the leaven which is hyprocrisy

Acts 3:23 RelPro-NFS
GRK: πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ
KJV: [that] every soul, which will not
INT: every soul which if not

Acts 11:28 RelPro-NFS
GRK: τὴν οἰκουμένην ἥτις ἐγένετο ἐπὶ
NAS: the world. And this took place
KJV: the world: which came to pass
INT: the world which came to pass under

Acts 12:10 RelPro-NFS
GRK: τὴν πόλιν ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη
NAS: into the city, which opened
KJV: unto the city; which opened to them
INT: the city which of itself opened

Acts 16:12 RelPro-NFS
GRK: εἰς Φιλίππους ἥτις ἐστὶν πρωτης
NAS: to Philippi, which is a leading
KJV: to Philippi, which is the chief
INT: to Philippi which is [the] leading

Acts 16:16 RelPro-NFS
GRK: ὑπαντῆσαι ἡμῖν ἥτις ἐργασίαν πολλὴν
NAS: met us, who was bringing
KJV: met us, which brought her
INT: met us who gain much

Romans 16:6 RelPro-NFS
GRK: ἀσπάσασθε Μαρίαν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν
NAS: Greet Mary, who has worked hard
KJV: Greet Mary, who bestowed much
INT: greet Mary who much toiled

Romans 16:12 RelPro-NFS
GRK: τὴν ἀγαπητήν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν
NAS: the beloved, who has worked
KJV: Persis, which laboured
INT: the beloved who much toiled

1 Corinthians 5:1 RelPro-NFS
GRK: τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν
KJV: such fornication as is not so much
INT: such sexual immorality which not even among

2 Corinthians 9:11 RelPro-NFS
GRK: πᾶσαν ἁπλότητα ἥτις κατεργάζεται δι'
NAS: liberality, which through
KJV: bountifulness, which causeth
INT: all generousity which produces through

Galatians 4:24 RelPro-NFS
GRK: δουλείαν γεννῶσα ἥτις ἐστὶν Ἅγαρ
KJV: to bondage, which is Agar.
INT: bondage bringing forth which is Hagar

Galatians 4:26 RelPro-NFS
GRK: ἐλευθέρα ἐστίν ἥτις ἐστὶν μήτηρ
KJV: is free, which is the mother
INT: free is which is mother

Ephesians 1:23 RelPro-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν τὸ
NAS: which is His body, the fullness
KJV: Which is his
INT: which is the

Ephesians 3:13 RelPro-NFS
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν ἥτις ἐστὶν δόξα
KJV: for you, which is your
INT: for you which is glory

Ephesians 6:2 RelPro-NFS
GRK: τὴν μητέρα ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ
NAS: AND MOTHER (which is the first
KJV: and mother; (which is the first
INT: the mother which is commandment

Philippians 1:28 RelPro-NFS
GRK: τῶν ἀντικειμένων ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς
NAS: by [your] opponents-- which is a sign
KJV: by your adversaries: which is to them
INT: those who oppose which is to them

Colossians 3:5 RelPro-NFS
GRK: τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία
NAS: and greed, which amounts
KJV: and covetousness, which is idolatry:
INT: covetousness which is idolatry

1 Timothy 3:15 RelPro-NFS
GRK: θεοῦ ἀναστρέφεσθαι ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία
NAS: of God, which is the church
KJV: the house of God, which is the church
INT: of God to conduct oneself which is [the] church

2 Timothy 1:5 RelPro-NFS
GRK: ἀνυποκρίτου πίστεως ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον
NAS: faith within you, which first dwelt
KJV: that is in thee, which dwelt first
INT: sincere faith which dwelt first

Hebrews 2:3 RelPro-NFS
GRK: ἀμελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα
NAS: a salvation? After it was at the first
KJV: salvation; which at the first
INT: having neglected a salvation which a commencement having received

Hebrews 8:6 RelPro-NFS
GRK: διαθήκης μεσίτης ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν
NAS: covenant, which has been enacted
KJV: covenant, which was established
INT: covenant mediator which upon better

Hebrews 9:2 RelPro-NFS
GRK: τῶν ἄρτων ἥτις λέγεται Ἅγια
NAS: bread; this is called
KJV: the shewbread; which is called
INT: of the loaves which is called holy

Hebrews 9:9 RelPro-NFS
GRK: ἥτις παραβολὴ εἰς
NAS: which [is] a symbol for the present
KJV: Which [was] a figure for
INT: which [is] a simile for

Hebrews 10:35 RelPro-NFS
GRK: παρρησίαν ὑμῶν ἥτις ἔχει μεγάλην
NAS: your confidence, which has
KJV: your confidence, which hath great
INT: boldness of you which has great

Hebrews 12:5 RelPro-NFS
GRK: τῆς παρακλήσεως ἥτις ὑμῖν ὡς
NAS: the exhortation which is addressed
KJV: the exhortation which speaketh
INT: the exhortation which to you as

1 John 1:2 RelPro-NFS
GRK: τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς
NAS: life, which was with the Father
KJV: that eternal life, which was with
INT: eternal which was with

Revelation 1:12 RelPro-NFS
GRK: τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ'
KJV: to see the voice that spake with
INT: the voice which spoke with

Revelation 11:8 RelPro-NFS
GRK: τῆς μεγάλης ἥτις καλεῖται πνευματικῶς
NAS: city which mystically
KJV: city, which spiritually
INT: great which is called spiritually

Revelation 12:13 RelPro-NFS
GRK: τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν
NAS: the woman who gave birth
KJV: the woman which brought forth
INT: the woman which brought forth the

Revelation 19:2 RelPro-NFS
GRK: τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν
NAS: harlot who was corrupting
KJV: whore, which did corrupt
INT: great who corrupted the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page