καρποὺς
Englishman's Concordance
καρποὺς (karpous) — 10 Occurrences

Matthew 7:17 N-AMP
GRK: δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ
NAS: bears good fruit, but the bad tree
KJV: good fruit; but
INT: tree good good fruits good produces

Matthew 7:17 N-AMP
GRK: σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ
NAS: bears bad fruit.
KJV: bringeth forth evil fruit.
INT: [the] bad tree fruits bad produces

Matthew 7:18 N-AMP
GRK: δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν
NAS: produce bad fruit, nor can a bad
KJV: evil fruit, neither
INT: a tree good fruits evil to produce

Matthew 7:18 N-AMP
GRK: δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν
NAS: produce good fruit.
KJV: bring forth good fruit.
INT: a tree bad fruits good to produce

Matthew 21:34 N-AMP
GRK: λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ
NAS: to receive his produce.
KJV: that they might receive the fruits of it.
INT: to receive the fruits of him

Matthew 21:41 N-AMP
GRK: αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς
NAS: will pay him the proceeds at the [proper] seasons.
KJV: shall render him the fruits in their
INT: to him the fruits in the

Matthew 21:43 N-AMP
GRK: ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς
NAS: producing the fruit of it.
KJV: bringing forth the fruits thereof.
INT: producing the fruits of it

Luke 3:8 N-AMP
GRK: ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς
NAS: bear fruits in keeping
KJV: therefore fruits worthy
INT: Produce therefore fruits worthy

Luke 12:17 N-AMP
GRK: συνάξω τοὺς καρπούς μου
NAS: place to store my crops?'
KJV: to bestow my fruits?
INT: I will lay up the fruits of me

Revelation 22:2 N-AMP
GRK: ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα κατὰ
NAS: twelve [kinds of] fruit, yielding
KJV: twelve [manner of] fruits, [and] yielded
INT: of life producing fruits twelve according to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page