καρπὸν
Englishman's Concordance
καρπὸν (karpon) — 38 Occurrences

Matthew 3:8 N-AMS
GRK: ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς
NAS: bear fruit in keeping
KJV: therefore fruits meet
INT: Produce therefore fruit worthy

Matthew 3:10 N-AMS
GRK: μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται
NAS: good fruit is cut down
KJV: forth good fruit is hewn down, and
INT: not producing fruit good is cut down

Matthew 7:19 N-AMS
GRK: μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται
NAS: good fruit is cut down
KJV: forth good fruit is hewn down, and
INT: not producing fruit good is cut down

Matthew 12:33 N-AMS
GRK: καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν
NAS: the tree good and its fruit good, or
KJV: and his fruit good; or else
INT: and the fruit of it good

Matthew 12:33 N-AMS
GRK: καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν
NAS: bad and its fruit bad;
KJV: and his fruit corrupt: for
INT: and the fruit of it bad

Matthew 13:8 N-AMS
GRK: καὶ ἐδίδου καρπόν ὃ μὲν
NAS: and yielded a crop, some
KJV: brought forth fruit, some
INT: and yielded fruit some indeed

Matthew 13:26 N-AMS
GRK: χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν τότε
NAS: and bore grain, then
KJV: and brought forth fruit, then appeared
INT: plants and fruit produced then

Mark 4:7 N-AMS
GRK: αὐτό καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν
NAS: it, and it yielded no crop.
KJV: it yielded no fruit.
INT: it and fruit no it yielded

Mark 4:8 N-AMS
GRK: καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ
NAS: they yielded a crop and produced
KJV: and did yield fruit that sprang up and
INT: and yielded fruit growing up and

Mark 11:14 N-AMS
GRK: σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι καὶ
NAS: eat fruit from you again!
KJV: No man eat fruit of thee
INT: you not one fruit to eat And

Luke 3:9 N-AMS
GRK: μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται
NAS: good fruit is cut down
KJV: forth good fruit is hewn down, and
INT: not producing fruit good is cut down

Luke 6:43 N-AMS
GRK: καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν οὐδὲ
NAS: bad fruit, nor,
KJV: forth corrupt fruit; neither doth
INT: good producing fruit bad nor

Luke 6:43 N-AMS
GRK: σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν
NAS: which produces good fruit.
KJV: bring forth good fruit.
INT: bad producing fruit good

Luke 8:8 N-AMS
GRK: φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα Ταῦτα
NAS: up, and produced a crop a hundred times as great.
KJV: and bare fruit an hundredfold.
INT: having sprung up produced fruit a hundredfold These things

Luke 13:6 N-AMS
GRK: ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ
NAS: looking for fruit on it and did not find
KJV: he came and sought fruit thereon, and
INT: he came seeking fruit on it

Luke 13:7 N-AMS
GRK: ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ
NAS: looking for fruit on this
KJV: I come seeking fruit on this
INT: I come seeking fruit on the

Luke 13:9 N-AMS
GRK: μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ
NAS: it bears fruit next
KJV: it bear fruit, [well]: and if not,
INT: indeed it should bear fruit to

John 4:36 N-AMS
GRK: καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν
NAS: and is gathering fruit for life
KJV: and gathereth fruit unto life
INT: and gathers fruit unto life

John 12:24 N-AMS
GRK: ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει
NAS: it bears much fruit.
KJV: it bringeth forth much fruit.
INT: it should die much fruit it bears

John 15:2 N-AMS
GRK: μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό
NAS: in Me that does not bear fruit, He takes away;
KJV: beareth not fruit he taketh away: and
INT: not bearing fruit he takes away it

John 15:2 N-AMS
GRK: πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει
NAS: [branch] that bears fruit, He prunes
KJV: [branch] that beareth fruit, he purgeth
INT: every one that fruit bears he prunes

John 15:2 N-AMS
GRK: αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ
NAS: that it may bear more fruit.
KJV: it may bring forth more fruit.
INT: it that fruit more it might bear

John 15:4 N-AMS
GRK: οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ'
NAS: cannot bear fruit of itself unless
KJV: cannot bear fruit of itself,
INT: not is able fruit to bear of

John 15:5 N-AMS
GRK: οὗτος φέρει καρπὸν πολύν ὅτι
NAS: much fruit, for apart
KJV: bringeth forth much fruit: for without
INT: he bears fruit much for

John 15:8 N-AMS
GRK: μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε
NAS: much fruit, and [so] prove
KJV: ye bear much fruit; so shall ye be
INT: of me that fruit much you should bear

John 15:16 N-AMS
GRK: ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ
NAS: and bear fruit, and [that] your fruit
KJV: and bring forth fruit, and [that] your
INT: should go and fruit you should bear and

Romans 1:13 N-AMS
GRK: ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ
NAS: some fruit among
KJV: I might have some fruit among you
INT: that some fruit I might have also

Romans 6:21 N-AMS
GRK: τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε
NAS: what benefit were you then
KJV: What fruit had ye then
INT: What Therefore fruit had you then

Romans 6:22 N-AMS
GRK: ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς
NAS: you derive your benefit, resulting
KJV: ye have your fruit unto holiness,
INT: you have the fruit of you unto

Romans 15:28 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον ἀπελεύσομαι
NAS: on this fruit of theirs,
KJV: to them this fruit, I will come by
INT: to them the fruit this I will set off

1 Corinthians 9:7 N-AMS
GRK: καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ
NAS: and does not eat the fruit of it? Or
KJV: not of the fruit thereof? or
INT: and the fruit of it not

Philippians 1:11 N-AMS
GRK: πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν
NAS: having been filled with the fruit of righteousness
KJV: Being filled with the fruits of righteousness,
INT: being filled with fruits of righteousness which [are]

Philippians 4:17 N-AMS
GRK: ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα
NAS: itself, but I seek for the profit which increases
KJV: but I desire fruit that may abound to
INT: I seek after the fruit that abounds

Hebrews 12:11 N-AMS
GRK: ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς
NAS: the peaceful fruit of righteousness.
KJV: the peaceable fruit of righteousness
INT: afterward however fruit peaceable to those

Hebrews 13:15 N-AMS
GRK: τοῦτ' ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων
NAS: to God, that is, the fruit of lips
KJV: that is, the fruit of [our] lips
INT: that is fruit of [the] lips confessing

James 5:7 N-AMS
GRK: τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς
NAS: for the precious produce of the soil,
KJV: for the precious fruit of the earth,
INT: the precious fruit of the earth

James 5:18 N-AMS
GRK: ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς
NAS: and the earth produced its fruit.
KJV: brought forth her fruit.
INT: caused to sprout the fruit of it

Revelation 22:2 N-AMS
GRK: ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: yielding its fruit every
KJV: [and] yielded her fruit every month:
INT: yielding the fruit of it and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page