καρδίας
Englishman's Concordance
καρδίας (kardias) — 58 Occurrences

Matthew 12:34 N-GFS
GRK: περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα
NAS: out of that which fills the heart.
KJV: the abundance of the heart the mouth
INT: abundance of the heart the mouth

Matthew 15:18 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται κἀκεῖνα
NAS: come from the heart, and those
KJV: from the heart; and they
INT: out of the heart come forth and these

Matthew 15:19 N-GFS
GRK: γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ
NAS: For out of the heart come evil
KJV: For out of the heart proceed evil
INT: indeed the heart come forth thoughts

Mark 3:5 N-GFS
GRK: πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει
NAS: at their hardness of heart, He said
KJV: of their hearts, he saith
INT: hardness of the heart of them he says

Mark 7:21 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων
NAS: For from within, out of the heart of men,
KJV: out of the heart of men,
INT: out of the heart of men

Mark 12:30 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ
NAS: WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL
KJV: all thy heart, and with
INT: all the heart of you and

Mark 12:33 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ
NAS: HIM WITH ALL THE HEART AND WITH ALL
KJV: with all the heart, and with
INT: all the heart and with

Luke 1:17 N-AFP
GRK: Ἠλίου ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ
NAS: TO TURN THE HEARTS OF THE FATHERS
KJV: to turn the hearts of the fathers
INT: of Elijah to turn [the] hearts of fathers to

Luke 1:51 N-GFS
GRK: ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν
NAS: in the thoughts of their heart.
KJV: in the imagination of their hearts.
INT: [the] proud in [the] thought of heart of them

Luke 6:45 N-GFS
GRK: θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ
NAS: treasure of his heart brings
KJV: of his heart bringeth forth
INT: treasure of the heart brings forth that which [is]

Luke 6:45 N-GFS
GRK: γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ
NAS: from that which fills his heart.
KJV: of his heart bringeth forth
INT: indeed the abundance of his heart speaks the

Luke 8:12 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα
NAS: the word from their heart, so
KJV: their hearts, lest
INT: from the heart of them that

Luke 9:47 N-GFS
GRK: διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενος
NAS: what they were thinking in their heart, took
KJV: of their heart, took
INT: reasoning of the heart of them having taken hold of

Luke 10:27 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ
NAS: WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL
KJV: all thy heart, and with
INT: all the heart of you and

Luke 16:15 N-AFP
GRK: γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι
NAS: knows your hearts; for that which is highly esteemed
KJV: your hearts: for
INT: knows the hearts of you for

Acts 2:46 N-GFS
GRK: καὶ ἀφελότητι καρδίας
NAS: with gladness and sincerity of heart,
KJV: and singleness of heart,
INT: and sincerity of heart

Acts 8:22 N-GFS
GRK: ἐπίνοια τῆς καρδίας σου
NAS: the intention of your heart may be forgiven
KJV: of thine heart may be forgiven
INT: thought of the heart of you

Acts 8:37 Noun-GFS
GRK: ὅλης τὴς καρδίας ἔξεστιν ἀποκριθεὶς
KJV: with all thine heart, thou mayest. And
INT: all the heart it is lawful And he answered

Acts 11:23 N-GFS
GRK: προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν ἐν
NAS: with resolute heart to remain
KJV: that with purpose of heart they would cleave unto
INT: resolute purpose of heart to abide with

Acts 14:17 N-AFP
GRK: εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν
NAS: satisfying your hearts with food
KJV: filling our hearts with food and
INT: gladness the hearts of us

Acts 15:9 N-AFP
GRK: καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν
NAS: us and them, cleansing their hearts by faith.
KJV: purifying their hearts by faith.
INT: having purified the hearts of them

Romans 2:29 N-GFS
GRK: καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι
NAS: and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit,
KJV: circumcision [is that] of the heart, in
INT: and circumcision [is] of heart in spirit

Romans 6:17 N-GFS
GRK: δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν
NAS: you became obedient from the heart to that form
KJV: from the heart that form
INT: moreover from [the] heart to which

Romans 8:27 N-AFP
GRK: ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί
NAS: and He who searches the hearts knows
KJV: he that searcheth the hearts knoweth
INT: searches the hearts knows what [is]

Romans 10:1 N-GFS
GRK: τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ
NAS: Brethren, my heart's desire
KJV: Brethren, my heart's desire and
INT: of the my heart and the

Romans 16:18 N-AFP
GRK: ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων
NAS: they deceive the hearts of the unsuspecting.
KJV: deceive the hearts of the simple.
INT: deceive the hearts of the naïve

1 Corinthians 14:25 N-GFS
GRK: κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ
NAS: the secrets of his heart are disclosed;
KJV: of his heart made
INT: secrets of the heart of him manifest

2 Corinthians 2:4 N-GFS
GRK: καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν
NAS: and anguish of heart I wrote
KJV: and anguish of heart I wrote unto you
INT: and distress of heart I wrote to you

Galatians 4:6 N-AFP
GRK: εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν κρᾶζον
NAS: of His Son into our hearts, crying,
KJV: into your hearts, crying, Abba,
INT: into the hearts of us crying

Ephesians 1:18 N-GFS
GRK: ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς
NAS: [I pray that] the eyes of your heart may be enlightened,
INT: eyes of the heart of you in order

Ephesians 4:18 N-GFS
GRK: πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν
NAS: of the hardness of their heart;
KJV: of the blindness of their heart:
INT: hardness of the heart of them

Ephesians 6:5 N-GFS
GRK: ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς
NAS: in the sincerity of your heart, as to Christ;
KJV: of your heart, as
INT: sincerity of the heart of you as

Ephesians 6:22 N-AFP
GRK: παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν
NAS: us, and that he may comfort your hearts.
KJV: [that] he might comfort your hearts.
INT: he might encourage the hearts of you

Philippians 4:7 N-AFP
GRK: φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ
NAS: will guard your hearts and your minds
KJV: shall keep your hearts and minds
INT: will guard the hearts of you and

Colossians 3:22 N-GFS
GRK: ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τὸν
NAS: but with sincerity of heart, fearing
KJV: in singleness of heart, fearing God:
INT: in sincerity of heart fearing the

Colossians 4:8 N-AFP
GRK: παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν
NAS: and that he may encourage your hearts;
KJV: comfort your hearts;
INT: he might encourage the hearts of you

1 Thessalonians 2:4 N-AFP
GRK: δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν
NAS: but God who examines our hearts.
KJV: which trieth our hearts.
INT: examines the hearts of us

1 Thessalonians 3:13 N-AFP
GRK: ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν
NAS: that He may establish your hearts without blame
KJV: your hearts unblameable
INT: your hearts blameless in

2 Thessalonians 2:17 N-AFP
GRK: ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι
NAS: and strengthen your hearts in every
KJV: Comfort your hearts, and stablish
INT: your hearts and may he strengthen

2 Thessalonians 3:5 N-AFP
GRK: ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν
NAS: direct your hearts into the love
KJV: direct your hearts into the love
INT: your hearts into the

1 Timothy 1:5 N-GFS
GRK: ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως
NAS: from a pure heart and a good
KJV: out of a pure heart, and [of] a good
INT: out of pure a heart and a conscience

2 Timothy 2:22 N-GFS
GRK: ἐκ καθαρᾶς καρδίας
NAS: on the Lord from a pure heart.
KJV: out of a pure heart.
INT: out of pure a heart

Hebrews 3:8 N-AFP
GRK: σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς
NAS: DO NOT HARDEN YOUR HEARTS AS WHEN
KJV: not your hearts, as in
INT: harden the hearts of you as

Hebrews 3:15 N-AFP
GRK: σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς
NAS: DO NOT HARDEN YOUR HEARTS, AS WHEN
KJV: not your hearts, as in
INT: harden the hearts of you as

Hebrews 4:7 N-AFP
GRK: σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν
NAS: HIS VOICE, DO NOT HARDEN YOUR HEARTS.
KJV: not your hearts.
INT: harden the hearts of you

Hebrews 4:12 N-GFS
GRK: καὶ ἐννοιῶν καρδίας
NAS: and intentions of the heart.
KJV: and intents of the heart.
INT: and intentions of [the] heart

Hebrews 8:10 N-AFP
GRK: καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω
NAS: AND I WILL WRITE THEM ON THEIR HEARTS. AND I WILL BE THEIR GOD,
KJV: in their hearts: and I will be
INT: also upon hearts of them I will inscribe

Hebrews 10:16 N-AFP
GRK: μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν καὶ
NAS: MY LAWS UPON THEIR HEART, AND ON THEIR MIND
KJV: into their hearts, and in
INT: of me into [the] hearts of them also

Hebrews 10:22 N-GFS
GRK: μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ
NAS: with a sincere heart in full assurance
KJV: with a true heart in full assurance
INT: with a true heart in full assurance

Hebrews 10:22 N-AFP
GRK: ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως
NAS: of faith, having our hearts sprinkled
KJV: having our hearts sprinkled
INT: having been sprinkled [as to] the hearts from a conscience

James 4:8 N-AFP
GRK: καὶ ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι
NAS: and purify your hearts, you double-minded.
KJV: purify [your] hearts, [ye] double minded.
INT: and have purified [your] hearts you double minded

James 5:5 N-AFP
GRK: ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν
NAS: you have fattened your hearts in a day
KJV: ye have nourished your hearts, as in
INT: you nourished the hearts of you in

James 5:8 N-AFP
GRK: στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι
NAS: strengthen your hearts, for the coming
KJV: stablish your hearts: for the coming
INT: strengthen the hearts of you because

1 Peter 1:22 N-GFS
GRK: ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε
NAS: love one another from the heart,
KJV: with a pure heart fervently:
INT: out of [a] pure heart one another love you

1 Peter 3:4 N-GFS
GRK: κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν
NAS: person of the heart, with the imperishable quality
KJV: man of the heart, in
INT: hidden of the heart man in

1 John 3:20 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ
NAS: is greater than our heart and knows
KJV: greater than our heart, and knoweth
INT: God than the heart of us and

Revelation 2:23 N-AFP
GRK: νεφροὺς καὶ καρδίας καὶ δώσω
NAS: the minds and hearts; and I will give
KJV: the reins and hearts: and I will give
INT: innermost feelings and hearts and I will give

Revelation 17:17 N-AFP
GRK: εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι
NAS: has put it in their hearts to execute
KJV: in their hearts to fulfil his
INT: to the hearts of them to do

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page