καρδίαν
Englishman's Concordance
καρδίαν (kardian) — 19 Occurrences

Mark 7:19 N-AFS
GRK: εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ' εἰς
NAS: it does not go into his heart, but into his stomach,
KJV: into his heart, but into
INT: into the heart but into

Mark 8:17 N-AFS
GRK: ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν
NAS: Do you have a hardened heart?
KJV: have ye your heart yet hardened?
INT: have you the heart of you

Luke 4:18 Noun-AFS
GRK: συντετριμμένους τὴν καρδίαν κηρύξαι αἰχμαλώτοις
INT: broken in heart to proclaim to captives

John 12:40 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν καρδίαν ἵνα μὴ
NAS: AND HE HARDENED THEIR HEART, SO
KJV: hardened their heart; that they should
INT: of them the heart that not

John 13:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ
NAS: put into the heart of Judas
KJV: put into the heart of Judas Iscariot,
INT: into the heart that he should betray

John 16:6 N-AFS
GRK: ὑμῶν τὴν καρδίαν
NAS: to you, sorrow has filled your heart.
KJV: hath filled your heart.
INT: your the heart

Acts 2:37 N-AFS
GRK: κατενύγησαν τὴν καρδίαν εἶπόν τε
NAS: [this], they were pierced to the heart, and said
KJV: [this], they were pricked in their heart, and
INT: they were pierced to the heart said moreover

Acts 5:3 N-AFS
GRK: Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου ψεύσασθαί
NAS: filled your heart to lie
KJV: filled thine heart to lie to the Holy
INT: Satan the heart of you to lie to

Acts 7:23 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι
NAS: it entered his mind to visit
KJV: into his heart to visit his
INT: into the mind of him to look upon

Acts 13:22 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν καρδίαν μου ὃς
NAS: A MAN AFTER MY HEART, who will do
KJV: mine own heart, which
INT: according to the heart of me who

Acts 16:14 N-AFS
GRK: διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς
NAS: opened her heart to respond
KJV: [us]: whose heart the Lord
INT: opened the heart to attend to the things

Acts 21:13 N-AFS
GRK: μου τὴν καρδίαν ἐγὼ γὰρ
NAS: and breaking my heart? For I am
KJV: to break mine heart? for I
INT: my heart I indeed

Romans 2:5 N-AFS
GRK: καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ
NAS: and unrepentant heart you are storing
KJV: impenitent heart treasurest up
INT: and unrepentant heart treasure up to yourself

1 Corinthians 2:9 N-AFS
GRK: καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ
NAS: AND [which] HAVE NOT ENTERED THE HEART OF MAN,
KJV: into the heart of man,
INT: and into heart of man not

2 Corinthians 3:15 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται
NAS: lies over their heart;
KJV: is upon their heart.
INT: upon the heart of them lies

Hebrews 13:9 N-AFS
GRK: βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν οὐ βρώμασιν
NAS: for it is good for the heart to be strengthened
KJV: [it is] a good thing that the heart be established
INT: to be confirmed the heart not foods

James 1:26 N-AFS
GRK: ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ τούτου
NAS: but deceives his [own] heart, this man's
KJV: his own heart, this man's
INT: but deceiving [the] heart of himself of this one

2 Peter 2:14 N-AFS
GRK: ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας
NAS: having a heart trained
KJV: souls: an heart they have
INT: souls unestablished a heart exercised in craving

1 John 3:19 N-AFS
GRK: πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν
NAS: and will assure our heart before
KJV: shall assure our hearts before him.
INT: will persuade the heart of us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page