καθαρίσαι
Englishman's Concordance
καθαρίσαι (katharisai) — 3 Occurrences

Matthew 8:2 V-ANA
GRK: δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You can make me clean.
KJV: make me clean.
INT: you are able me to cleanse

Mark 1:40 V-ANA
GRK: δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You can make me clean.
KJV: make me clean.
INT: you are able me to cleanse

Luke 5:12 V-ANA
GRK: δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You can make me clean.
KJV: make me clean.
INT: you are able me to cleanse

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page