2511. καθαρίζω (katharizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2511. καθαρίζω (katharizó) — 31 Occurrences

Matthew 8:2 V-ANA
GRK: δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You can make me clean.
KJV: make me clean.
INT: you are able me to cleanse

Matthew 8:3 V-AMP-2S
GRK: λέγων Θέλω καθαρίσθητι καὶ εὐθέως
NAS: I am willing; be cleansed. And immediately
KJV: I will; be thou clean. And
INT: saying I am willing be you cleansed And immediately

Matthew 8:3 V-AIP-3S
GRK: καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ
NAS: his leprosy was cleansed.
KJV: his leprosy was cleansed.
INT: And immediately was cleansed his

Matthew 10:8 V-PMA-2P
GRK: ἐγείρετε λεπροὺς καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε
NAS: [the] dead, cleanse [the] lepers,
KJV: the sick, cleanse the lepers,
INT: raise lepers cleanse demons cast out

Matthew 11:5 V-PIM/P-3P
GRK: περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ
NAS: [the] lepers are cleansed and [the] deaf
KJV: the lepers are cleansed, and
INT: walk lepers are cleansed and deaf

Matthew 23:25 V-PIA-2P
GRK: ὑποκριταί ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν
NAS: hypocrites! For you clean the outside
KJV: for ye make clean the outside
INT: hypocrites for you cleanse the outside

Matthew 23:26 V-AMA-2S
GRK: Φαρισαῖε τυφλέ καθάρισον πρῶτον τὸ
NAS: first clean the inside
KJV: Pharisee, cleanse first
INT: Pharisee blind cleanse first the

Mark 1:40 V-ANA
GRK: δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You can make me clean.
KJV: make me clean.
INT: you are able me to cleanse

Mark 1:41 V-AMP-2S
GRK: αὐτῷ Θέλω καθαρίσθητι
NAS: to him, I am willing; be cleansed.
KJV: unto him, I will; be thou clean.
INT: to him I will be you cleansed

Mark 1:42 V-AIP-3S
GRK: λέπρα καὶ ἐκαθαρίσθη
NAS: left him and he was cleansed.
KJV: him, and he was cleansed.
INT: leprosy and he was cleansed

Mark 7:19 V-PPA-NMS
GRK: ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα τὰ
NAS: and is eliminated? ([Thus He] declared all
KJV: into the draught, purging all meats?
INT: draught goes out purifying all the

Luke 4:27 V-AIP-3S
GRK: οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ
NAS: and none of them was cleansed, but only
KJV: of them was cleansed, saving
INT: none of them was cleansed if not

Luke 5:12 V-ANA
GRK: δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You can make me clean.
KJV: make me clean.
INT: you are able me to cleanse

Luke 5:13 V-AMP-2S
GRK: λέγων Θέλω καθαρίσθητι καὶ εὐθέως
NAS: I am willing; be cleansed. And immediately
KJV: I will: be thou clean. And
INT: saying I will be you cleansed And immediately

Luke 7:22 V-PIM/P-3P
GRK: περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ
NAS: [the] lepers are cleansed, and [the] deaf
KJV: the lepers are cleansed, the deaf
INT: walk lepers are cleansed and deaf

Luke 11:39 V-PIA-2P
GRK: τοῦ πίνακος καθαρίζετε τὸ δὲ
NAS: you Pharisees clean the outside
KJV: Pharisees make clean the outside
INT: of the dish you cleanse and

Luke 17:14 V-AIP-3P
GRK: ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν
NAS: And as they were going, they were cleansed.
KJV: went, they were cleansed.
INT: going to them they were cleansed

Luke 17:17 V-AIP-3P
GRK: οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν οἱ δὲ
NAS: Were there not ten cleansed? But the nine--
KJV: not ten cleansed? but where
INT: the ten were cleansed but

Acts 10:15 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ
NAS: God has cleansed, no
KJV: God hath cleansed, [that] call
INT: God cleansed you not

Acts 11:9 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ
NAS: God has cleansed, no
KJV: God hath cleansed, [that] call
INT: God cleansed you not

Acts 15:9 V-APA-NMS
GRK: τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας
NAS: between us and them, cleansing their hearts
KJV: and them, purifying their hearts
INT: by the faith having purified the hearts

2 Corinthians 7:1 V-ASA-1P
GRK: ἐπαγγελίας ἀγαπητοί καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ
NAS: beloved, let us cleanse ourselves
KJV: dearly beloved, let us cleanse ourselves
INT: promises beloved we should cleanse ourselves from

Ephesians 5:26 V-APA-NMS
GRK: αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ
NAS: that He might sanctify her, having cleansed her by the washing
KJV: he might sanctify and cleanse it with the washing
INT: her he might sanctify having cleansed by the washing

Titus 2:14 V-ASA-3S
GRK: ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν
NAS: lawless deed, and to purify for Himself
KJV: and purify unto himself
INT: lawlessness and might purify to himself a people

Hebrews 9:14 V-FIA-3S
GRK: τῷ θεῷ καθαριεῖ τὴν συνείδησιν
NAS: to God, cleanse your conscience
KJV: to God, purge your
INT: to God will purify the conscience

Hebrews 9:22 V-PIM/P-3S
GRK: αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν
NAS: [say], all things are cleansed with blood,
KJV: by the law purged with blood;
INT: blood all things are purified according to the

Hebrews 9:23 V-PNM/P
GRK: οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι αὐτὰ δὲ
NAS: of the things in the heavens to be cleansed with these,
KJV: the heavens should be purified with these;
INT: heavens with these to be purified them moreover

Hebrews 10:2 V-RPM/P-AMP
GRK: λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους
NAS: having once been cleansed, would no
INT: serve once cleansed

James 4:8 V-AMA-2P
GRK: ἐγγιεῖ ὑμῖν καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί
NAS: and He will draw near to you. Cleanse your hands,
KJV: to you. Cleanse [your] hands,
INT: he will draw near to you Have cleansed [your] hands sinners

1 John 1:7 V-PIA-3S
GRK: υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ
NAS: His Son cleanses us from all
KJV: his Son cleanseth us from
INT: Son of him cleanses us from

1 John 1:9 V-ASA-3S
GRK: ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ
NAS: us our sins and to cleanse us from all
KJV: [our] sins, and to cleanse us from
INT: sins and might cleanse us from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page