Κηφᾶς
Englishman's Concordance
Κηφᾶς (Kēphas) — 5 Occurrences

John 1:42 N-NMS
GRK: σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται
NAS: you shall be called Cephas (which
KJV: shalt be called Cephas, which
INT: you will be called Cephas which means

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος
NAS: Apollos or Cephas or the world
KJV: Apollos, or Cephas, or the world,
INT: Apollos or Cephas or [the] world

1 Corinthians 9:5 N-NMS
GRK: κυρίου καὶ Κηφᾶς
NAS: of the Lord and Cephas?
KJV: of the Lord, and Cephas?
INT: Lord and Cephas

Galatians 2:9 N-NMS
GRK: Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης
NAS: to me, James and Cephas and John,
KJV: when James, Cephas, and John,
INT: James and Cephas and John

Galatians 2:11 N-NMS
GRK: δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: But when Cephas came to Antioch,
INT: moreover came Peter to Antioch

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page