κοινωνίαν
Englishman's Concordance
κοινωνίαν (koinōnian) — 7 Occurrences

Romans 15:26 N-AFS
GRK: καὶ Ἀχαία κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι
NAS: to make a contribution for the poor
KJV: a certain contribution for
INT: and Achaia a contribution certain to make

1 Corinthians 1:9 N-AFS
GRK: ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ
NAS: you were called into fellowship with His Son,
KJV: unto the fellowship of his
INT: you were called into fellowship of the Son

2 Corinthians 8:4 N-AFS
GRK: καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας
NAS: for the favor of participation in the support
KJV: and [take upon us] the fellowship of the ministering
INT: and the fellowship of the service

Philippians 3:10 N-AFS
GRK: καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων
NAS: of His resurrection and the fellowship of His sufferings,
KJV: and the fellowship of his
INT: and the fellowship of the sufferings

1 John 1:3 N-AFS
GRK: καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ'
NAS: may have fellowship with us; and indeed
KJV: also may have fellowship with us:
INT: also you fellowship might have with

1 John 1:6 N-AFS
GRK: εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ'
NAS: that we have fellowship with Him and [yet] walk
KJV: that we have fellowship with him,
INT: we should say that fellowship we have with

1 John 1:7 N-AFS
GRK: τῷ φωτί κοινωνίαν ἔχομεν μετ'
NAS: we have fellowship with one another,
KJV: we have fellowship one with another,
INT: the light fellowship we have with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page