κοινωνίᾳ
Englishman's Concordance
κοινωνίᾳ (koinōnia) — 9 Occurrences

Acts 2:42 N-DFS
GRK: καὶ τῇ κοινωνίᾳ τῇ κλάσει
NAS: teaching and to fellowship, to the breaking
KJV: and fellowship, and
INT: and in fellowship the breaking

1 Corinthians 10:16 N-NFS
GRK: εὐλογοῦμεν οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ
NAS: we bless a sharing in the blood
KJV: not the communion of the blood
INT: we bless not fellowship is it of the

1 Corinthians 10:16 N-NFS
GRK: κλῶμεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος
NAS: we break a sharing in the body
KJV: not the communion of the body
INT: we break not fellowship of the body

2 Corinthians 6:14 N-NFS
GRK: ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς
NAS: what fellowship has light
KJV: and what communion hath light with
INT: or what fellowship light with

2 Corinthians 13:14 N-NFS
GRK: καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου
KJV: and the communion of the Holy
INT: and the fellowship of the Holy

Philippians 1:5 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς
NAS: in view of your participation in the gospel
KJV: For your fellowship in the gospel
INT: for the partnership of you in

Philippians 2:1 N-NFS
GRK: εἴ τις κοινωνία πνεύματος εἴ
NAS: there is any fellowship of the Spirit,
KJV: if any fellowship of the Spirit,
INT: if any fellowship of [the] Spirit if

Philemon 1:6 N-NFS
GRK: ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς
NAS: [and I pray] that the fellowship of your faith
KJV: That the communication of thy faith
INT: so that the fellowship of the faith

1 John 1:3 N-NFS
GRK: καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ
NAS: with us; and indeed our fellowship is with the Father,
KJV: truly our fellowship [is] with
INT: and the fellowship indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page