κοινωνίας
Englishman's Concordance
κοινωνίας (koinōnias) — 3 Occurrences

2 Corinthians 9:13 N-GFS
GRK: ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς
NAS: and for the liberality of your contribution to them and to all,
KJV: for [your] liberal distribution unto
INT: generousity of the participation toward them

Galatians 2:9 N-GFS
GRK: καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας ἵνα ἡμεῖς
NAS: the right hand of fellowship, so
KJV: the right hands of fellowship; that
INT: and Barnabas of fellowship that we [should go]

Hebrews 13:16 N-GFS
GRK: εὐποιίας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε
NAS: doing good and sharing, for with such
KJV: and to communicate forget
INT: [the] good and of sharing not be forgetful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page