2842. κοινωνία (koinónia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2842. κοινωνία (koinónia) — 19 Occurrences

Acts 2:42 N-DFS
GRK: καὶ τῇ κοινωνίᾳ τῇ κλάσει
NAS: teaching and to fellowship, to the breaking
KJV: and fellowship, and
INT: and in fellowship the breaking

Romans 15:26 N-AFS
GRK: καὶ Ἀχαία κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι
NAS: to make a contribution for the poor
KJV: a certain contribution for
INT: and Achaia a contribution certain to make

1 Corinthians 1:9 N-AFS
GRK: ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ
NAS: you were called into fellowship with His Son,
KJV: unto the fellowship of his
INT: you were called into fellowship of the Son

1 Corinthians 10:16 N-NFS
GRK: εὐλογοῦμεν οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ
NAS: we bless a sharing in the blood
KJV: not the communion of the blood
INT: we bless not fellowship is it of the

1 Corinthians 10:16 N-NFS
GRK: κλῶμεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος
NAS: we break a sharing in the body
KJV: not the communion of the body
INT: we break not fellowship of the body

2 Corinthians 6:14 N-NFS
GRK: ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς
NAS: what fellowship has light
KJV: and what communion hath light with
INT: or what fellowship light with

2 Corinthians 8:4 N-AFS
GRK: καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας
NAS: for the favor of participation in the support
KJV: and [take upon us] the fellowship of the ministering
INT: and the fellowship of the service

2 Corinthians 9:13 N-GFS
GRK: ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς
NAS: and for the liberality of your contribution to them and to all,
KJV: for [your] liberal distribution unto
INT: generousity of the participation toward them

2 Corinthians 13:14 N-NFS
GRK: καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου
KJV: and the communion of the Holy
INT: and the fellowship of the Holy

Galatians 2:9 N-GFS
GRK: καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας ἵνα ἡμεῖς
NAS: the right hand of fellowship, so
KJV: the right hands of fellowship; that
INT: and Barnabas of fellowship that we [should go]

Philippians 1:5 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς
NAS: in view of your participation in the gospel
KJV: For your fellowship in the gospel
INT: for the partnership of you in

Philippians 2:1 N-NFS
GRK: εἴ τις κοινωνία πνεύματος εἴ
NAS: there is any fellowship of the Spirit,
KJV: if any fellowship of the Spirit,
INT: if any fellowship of [the] Spirit if

Philippians 3:10 N-AFS
GRK: καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων
NAS: of His resurrection and the fellowship of His sufferings,
KJV: and the fellowship of his
INT: and the fellowship of the sufferings

Philemon 1:6 N-NFS
GRK: ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς
NAS: [and I pray] that the fellowship of your faith
KJV: That the communication of thy faith
INT: so that the fellowship of the faith

Hebrews 13:16 N-GFS
GRK: εὐποιίας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε
NAS: doing good and sharing, for with such
KJV: and to communicate forget
INT: [the] good and of sharing not be forgetful

1 John 1:3 N-AFS
GRK: καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ'
NAS: may have fellowship with us; and indeed
KJV: also may have fellowship with us:
INT: also you fellowship might have with

1 John 1:3 N-NFS
GRK: καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ
NAS: with us; and indeed our fellowship is with the Father,
KJV: truly our fellowship [is] with
INT: and the fellowship indeed

1 John 1:6 N-AFS
GRK: εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ'
NAS: that we have fellowship with Him and [yet] walk
KJV: that we have fellowship with him,
INT: we should say that fellowship we have with

1 John 1:7 N-AFS
GRK: τῷ φωτί κοινωνίαν ἔχομεν μετ'
NAS: we have fellowship with one another,
KJV: we have fellowship one with another,
INT: the light fellowship we have with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page