κρίνετε
Englishman's Concordance
κρίνετε (krinete) — 10 Occurrences

Matthew 7:1 V-PMA-2P
GRK: Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ
NAS: Do not judge so
KJV: Judge not, that
INT: not do judge that not

Matthew 7:2 V-PIA-2P
GRK: γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε καὶ
NAS: For in the way you judge, you will be judged;
KJV: judgment ye judge, ye shall be judged:
INT: for judgment you judge you will be judged and

Luke 6:37 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ κρίνετε καὶ οὐ
NAS: Do not judge, and you will not be judged;
KJV: Judge not, and
INT: And not judge that no

Luke 12:57 V-PIA-2P
GRK: ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον
NAS: initiative judge what is right?
KJV: yourselves judge ye not
INT: yourselves not judge you what [is] right

John 7:24 V-PMA-2P
GRK: μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν
NAS: Do not judge according to appearance,
KJV: Judge not according to
INT: not Judge according to appearance

John 7:24 V-PMA-2P
GRK: δικαίαν κρίσιν κρίνετε
NAS: to appearance, but judge with righteous
KJV: but judge righteous
INT: righteous judgment judge

John 8:15 V-PIA-2P
GRK: τὴν σάρκα κρίνετε ἐγὼ οὐ
NAS: You judge according to the flesh;
KJV: Ye judge after the flesh;
INT: the flesh judge I not

Acts 13:46 V-PIA-2P
GRK: οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς
NAS: you repudiate it and judge yourselves
KJV: and judge yourselves
INT: not worthy you judge yourselves

1 Corinthians 4:5 V-PMA-2P
GRK: καιροῦ τι κρίνετε ἕως ἂν
NAS: Therefore do not go on passing judgment before
KJV: Therefore judge nothing before
INT: time anything judge until anyhow

1 Corinthians 5:12 V-PIA-2P
GRK: ἔσω ὑμεῖς κρίνετε
NAS: outsiders? Do you not judge those who
KJV: not ye judge them that are within?
INT: within you do you judge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2919
115 Occurrences


ἔκρινα — 3 Occ.
ἔκρινας — 2 Occ.
ἔκρινεν — 2 Occ.
ἐκρινόμεθα — 1 Occ.
ἐκρίθη — 1 Occ.
ἐκρίθησαν — 2 Occ.
κέκρικα — 2 Occ.
κεκρίκατέ — 1 Occ.
κεκρίκει — 1 Occ.
κέκρικεν — 1 Occ.
κεκριμένα — 1 Occ.
κέκριται — 2 Occ.
κρῖναι — 1 Occ.
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.
κριθῆναι — 3 Occ.
κριθήσεσθε — 1 Occ.
κριθήσονται — 1 Occ.
κριθῆτε — 3 Occ.
κριθῶσι — 1 Occ.
κριθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page