2919. κρίνω (krinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2919. κρίνω (krinó) — 115 Occurrences

Matthew 5:40 V-ANP
GRK: θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν
NAS: If anyone wants to sue you and take
KJV: sue thee at the law, and take away
INT: would from you sue you and the

Matthew 7:1 V-PMA-2P
GRK: Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ
NAS: Do not judge so
KJV: Judge not, that
INT: not do judge that not

Matthew 7:1 V-ASP-2P
GRK: ἵνα μὴ κριθῆτε
NAS: so that you will not be judged.
KJV: ye be not judged.
INT: that not you be judged

Matthew 7:2 V-PIA-2P
GRK: γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε καὶ
NAS: For in the way you judge, you will be judged;
KJV: judgment ye judge, ye shall be judged:
INT: for judgment you judge you will be judged and

Matthew 7:2 V-FIP-2P
GRK: κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε καὶ ἐν
NAS: you judge, you will be judged; and by your standard
KJV: ye judge, ye shall be judged: and
INT: judgment you judge you will be judged and with

Matthew 19:28 V-PPA-NMP
GRK: δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα
NAS: thrones, judging the twelve
KJV: thrones, judging the twelve
INT: twelve thrones judging the twelve

Luke 6:37 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ κρίνετε καὶ οὐ
NAS: Do not judge, and you will not be judged;
KJV: Judge not, and
INT: And not judge that no

Luke 6:37 V-ASP-2P
GRK: οὐ μὴ κριθῆτε καὶ μὴ
NAS: Do not judge, and you will not be judged; and do not condemn,
KJV: ye shall not be judged: condemn not,
INT: no not you be judged and not

Luke 7:43 V-AIA-2S
GRK: αὐτῷ Ὀρθῶς ἔκρινας
NAS: And He said to him, You have judged correctly.
KJV: Thou hast rightly judged.
INT: to him Rightly you have judged

Luke 12:57 V-PIA-2P
GRK: ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον
NAS: initiative judge what is right?
KJV: yourselves judge ye not
INT: yourselves not judge you what [is] right

Luke 19:22 V-FIA-1S
GRK: στόματός σου κρίνω σε πονηρὲ
NAS: to him, 'By your own words I will judge you, you worthless
KJV: mouth will I judge thee,
INT: mouth of you I will judge you evil

Luke 22:30 V-PPA-NMP
GRK: δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ
NAS: on thrones judging the twelve
KJV: on thrones judging the twelve tribes
INT: twelve tribes judging of Israel

John 3:17 V-PSA-3S
GRK: κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον
NAS: into the world to judge the world,
KJV: the world to condemn the world; but
INT: world that he might judge the world

John 3:18 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτὸν οὐ κρίνεται ὁ δὲ
NAS: He who believes in Him is not judged; he who does not believe
KJV: not condemned: but
INT: him not is judged he that however

John 3:18 V-RIM/P-3S
GRK: πιστεύων ἤδη κέκριται ὅτι μὴ
NAS: he who does not believe has been judged already,
KJV: not is condemned already,
INT: believes already has been judged because not

John 5:22 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα ἀλλὰ
NAS: the Father judges anyone,
KJV: For the Father judgeth no man, but
INT: the Father judges no one but

John 5:30 V-PIA-1S
GRK: καθὼς ἀκούω κρίνω καὶ ἡ
NAS: As I hear, I judge; and My judgment
KJV: as I hear, I judge: and my
INT: even as I hear I judge and the

John 7:24 V-PMA-2P
GRK: μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν
NAS: Do not judge according to appearance,
KJV: Judge not according to
INT: not Judge according to appearance

John 7:24 V-PMA-2P
GRK: δικαίαν κρίσιν κρίνετε
NAS: to appearance, but judge with righteous
KJV: but judge righteous
INT: righteous judgment judge

John 7:51 V-PIA-3S
GRK: νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον
NAS: Our Law does not judge a man unless
KJV: our law judge [any] man, before
INT: law of us does judge the man

John 8:15 V-PIA-2P
GRK: τὴν σάρκα κρίνετε ἐγὼ οὐ
NAS: You judge according to the flesh;
KJV: Ye judge after the flesh;
INT: the flesh judge I not

John 8:15 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα
NAS: to the flesh; I am not judging anyone.
KJV: the flesh; I judge no man.
INT: I not judge no one

John 8:16 V-PSA-1S
GRK: καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ
NAS: if I do judge, My judgment
KJV: if I judge, my judgment
INT: And if judge moreover I

John 8:26 V-PNA
GRK: λαλεῖν καὶ κρίνειν ἀλλ' ὁ
NAS: to speak and to judge concerning
KJV: to say and to judge of you:
INT: to say and to judge but the [one]

John 8:50 V-PPA-NMS
GRK: ζητῶν καὶ κρίνων
NAS: there is One who seeks and judges.
KJV: one that seeketh and judgeth.
INT: seeks and judges

John 12:47 V-FIA-1S
GRK: ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν οὐ
NAS: and does not keep them, I do not judge him; for I did not come
KJV: not, I judge him not:
INT: I not do judge him not

John 12:47 V-PSA-1S
GRK: ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον
NAS: him; for I did not come to judge the world,
KJV: not to judge the world, but
INT: I came that I might judge the world

John 12:48 V-PPA-AMS
GRK: ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν ὁ
NAS: has one who judges him; the word
KJV: hath one that judgeth him:
INT: has him who judges him the

John 12:48 V-FIA-3S
GRK: ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν
NAS: is what will judge him at the last
KJV: the same shall judge him
INT: I spoke that will judge him in

John 16:11 V-RIM/P-3S
GRK: κόσμου τούτου κέκριται
NAS: of this world has been judged.
KJV: of this world is judged.
INT: world of this has been judged

John 18:31 V-AMA-2P
GRK: νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν εἶπον
NAS: Him yourselves, and judge Him according
KJV: him, and judge him according
INT: law of you judge him Said

Acts 3:13 V-APA-GMS
GRK: πρόσωπον Πιλάτου κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν
NAS: of Pilate, when he had decided to release
KJV: of Pilate, when he was determined to let
INT: presence of Pilate having adjudged he to release [him]

Acts 4:19 V-AMA-2P
GRK: τοῦ θεοῦ κρίνατε
NAS: than to God, you be the judge;
KJV: more than unto God, judge ye.
INT: God judge you

Acts 7:7 V-FIA-1S
GRK: ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ ὁ
NAS: I MYSELF WILL JUDGE,' said
KJV: will I judge, said God:
INT: if they may be in bondage will judge I

Acts 13:27 V-APA-NMP
GRK: σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν
NAS: fulfilled [these] by condemning [Him].
KJV: they have fulfilled [them] in condemning [him].
INT: Sabbath are read having judged [him] they fulfilled [them]

Acts 13:46 V-PIA-2P
GRK: οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς
NAS: you repudiate it and judge yourselves
KJV: and judge yourselves
INT: not worthy you judge yourselves

Acts 15:19 V-PIA-1S
GRK: διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν
NAS: Therefore it is my judgment that we do not trouble
KJV: my sentence is, that we trouble
INT: Therefore I judge not to trouble

Acts 16:4 V-RPM/P-ANP
GRK: δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν
NAS: the decrees which had been decided upon by the apostles
KJV: for to keep, that were ordained of
INT: decrees decided on by the

Acts 16:15 V-RIA-2P
GRK: λέγουσα Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν
NAS: If you have judged me to be faithful
KJV: If ye have judged me
INT: saying If you have judged me faithful

Acts 17:31 V-PNA
GRK: ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην
NAS: He will judge the world
KJV: the which he will judge the world in
INT: which he is about to judge the world

Acts 20:16 V-LIA-3S
GRK: κεκρίκει γὰρ ὁ
NAS: For Paul had decided to sail past
KJV: Paul had determined to sail by
INT: had decided indeed

Acts 21:25 V-APA-NMP
GRK: ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς
NAS: we wrote, having decided that they should abstain
KJV: have written [and] concluded that they
INT: we wrote having judged to keep from them

Acts 23:3 V-PPA-NMS
GRK: σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ
NAS: Do you sit to try me according
KJV: sittest thou to judge me after
INT: you do you sit judging me according to

Acts 23:6 V-PIM/P-1S
GRK: νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι
NAS: of Pharisees; I am on trial for the hope
KJV: of the dead I am called in question.
INT: of [the] dead I am judged

Acts 24:6 V-PNA
GRK: νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
KJV: would have judged according
INT: law wished to judge

Acts 24:21 V-PIM/P-1S
GRK: νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ'
NAS: of the dead I am on trial before
KJV: I am called in question by
INT: of [the] dead I am judged this day by

Acts 25:9 V-ANP
GRK: περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ' ἐμοῦ
NAS: up to Jerusalem and stand trial before
KJV: and there be judged of
INT: concerning these things to be judged before me

Acts 25:10 V-PNM/P
GRK: με δεῖ κρίνεσθαι Ἰουδαίους οὐδὲν
NAS: I ought to be tried. I have done
KJV: ought to be judged: to the Jews
INT: me it behoves to be judged To [the] Jews nothing

Acts 25:20 V-PNM/P
GRK: Ἰεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων
NAS: and there stand trial on these
KJV: and there be judged of
INT: Jerusalem and there to be judged concerning these things

Acts 25:25 V-AIA-1S
GRK: τὸν Σεβαστὸν ἔκρινα πέμπειν
NAS: to the Emperor, I decided to send
KJV: Augustus, I have determined to send
INT: the emporer I determined to send

Acts 26:6 V-PPM/P-NMS
GRK: θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος
NAS: I am standing trial for the hope
KJV: now I stand and am judged for the hope
INT: God I stand being judged

Acts 26:8 V-PIM/P-3S
GRK: τί ἄπιστον κρίνεται παρ' ὑμῖν
NAS: Why is it considered incredible among
KJV: Why should it be thought a thing incredible
INT: Why incredible is it judged by you

Acts 27:1 V-AIP-3S
GRK: Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν
NAS: When it was decided that we would sail
KJV: when it was determined that we
INT: when moreover it was decided that should sail

Romans 2:1 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ κρίνων ἐν ᾧ
NAS: everyone of you who passes judgment,
KJV: whosoever thou art that judgest: for
INT: every one who judge in which

Romans 2:1 V-PIA-2S
GRK: ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον
NAS: of you who passes judgment, for in that which
KJV: wherein thou judgest another,
INT: which indeed you judge the other

Romans 2:1 V-PPA-NMS
GRK: πράσσεις ὁ κρίνων
NAS: for in that which you judge another,
KJV: for thou that judgest doest
INT: you do who judge

Romans 2:3 V-PPA-NMS
GRK: ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ
NAS: man, when you pass judgment on those
KJV: man, that judgest them which do
INT: man who judge those that

Romans 2:12 V-FIP-3P
GRK: διὰ νόμου κριθήσονται
NAS: the Law will be judged by the Law;
KJV: in the law shall be judged by the law;
INT: by law will be judged

Romans 2:16 V-FIA-3S
GRK: ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ θεὸς
NAS: God will judge the secrets
KJV: God shall judge the secrets
INT: day when will judge God

Romans 2:27 V-FIA-3S
GRK: καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ
NAS: the Law, will he not judge you who
KJV: the law, judge thee,
INT: and will judge the by

Romans 3:4 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ κρίνεσθαί σε
NAS: AND PREVAIL WHEN YOU ARE JUDGED.
KJV: when thou art judged.
INT: in to be judged you

Romans 3:6 V-FIA-3S
GRK: ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς
NAS: how will God judge the world?
KJV: shall God judge the world?
INT: otherwise how will judge God

Romans 3:7 V-PIM/P-1S
GRK: ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι
NAS: still being judged as a sinner?
KJV: am I also judged as a sinner?
INT: as a sinner am judged

Romans 14:3 V-PMA-3S
GRK: ἐσθίοντα μὴ κρινέτω ὁ θεὸς
NAS: who does not eat is not to judge the one
KJV: not judge him that eateth:
INT: eats not let him judge one God

Romans 14:4 V-PPA-NMS
GRK: εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην
NAS: Who are you to judge the servant
KJV: thou that judgest another man's
INT: are judging another's servant

Romans 14:5 V-PIA-3S
GRK: μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ'
NAS: One person regards one day above
KJV: One man esteemeth one day above
INT: truly indeed judges a day [to be] above

Romans 14:5 V-PIA-3S
GRK: ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν
NAS: another, another regards every day
KJV: another esteemeth every day
INT: one moreover judges every day [to be alike]

Romans 14:10 V-PIA-2S
GRK: δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν
NAS: But you, why do you judge your brother?
KJV: dost thou judge thy brother?
INT: moreover why judge you the brother

Romans 14:13 V-PSA-1P
GRK: οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν ἀλλὰ τοῦτο
NAS: Therefore let us not judge one another
KJV: not therefore judge one another
INT: therefore one another should we judge but this

Romans 14:13 V-AMA-2P
GRK: ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον τὸ
NAS: but rather determine this--
KJV: any more: but judge this rather,
INT: but this judge you rather

Romans 14:22 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν
NAS: Happy is he who does not condemn himself
KJV: Happy [is] he that condemneth not
INT: [is] he that not judges himself in

1 Corinthians 2:2 V-AIA-1S
GRK: οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι
NAS: For I determined to know nothing
KJV: For I determined not to know
INT: nothing indeed I decided anything to know

1 Corinthians 4:5 V-PMA-2P
GRK: καιροῦ τι κρίνετε ἕως ἂν
NAS: Therefore do not go on passing judgment before
KJV: Therefore judge nothing before
INT: time anything judge until anyhow

1 Corinthians 5:3 V-RIA-1S
GRK: πνεύματι ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν
NAS: have already judged him who has so
KJV: in spirit, have judged already,
INT: in spirit already have judged as being present

1 Corinthians 5:12 V-PNA
GRK: τοὺς ἔξω κρίνειν οὐχὶ τοὺς
NAS: For what have I to do with judging outsiders?
KJV: have I to do to judge them also
INT: those outside to judge not those

1 Corinthians 5:12 V-PIA-2P
GRK: ἔσω ὑμεῖς κρίνετε
NAS: outsiders? Do you not judge those who
KJV: not ye judge them that are within?
INT: within you do you judge

1 Corinthians 5:13 V-FIA-3S
GRK: ὁ θεὸς κρίνει ἐξάρατε τὸν
NAS: God judges. REMOVE
KJV: God judgeth. Therefore
INT: God will judge you shall put out the

1 Corinthians 6:1 V-PNM/P
GRK: τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν
NAS: dare to go to law before
KJV: another, go to law before
INT: the other go to law before the

1 Corinthians 6:2 V-FIA-3P
GRK: τὸν κόσμον κρινοῦσιν καὶ εἰ
NAS: that the saints will judge the world?
KJV: the saints shall judge the world?
INT: the world will judge and if

1 Corinthians 6:2 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος
NAS: the world is judged by you, are you not competent
KJV: if the world shall be judged by you,
INT: by you is judged the world

1 Corinthians 6:3 V-FIA-1P
GRK: ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν μήτιγε βιωτικά
NAS: Do you not know that we will judge angels?
KJV: that we shall judge angels?
INT: that angels we will judge much more than things of this life

1 Corinthians 6:6 V-PIM/P-3S
GRK: μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται καὶ τοῦτο
NAS: but brother goes to law with brother,
KJV: But brother goeth to law with brother,
INT: with brother goes to law and this

1 Corinthians 7:37 V-RIA-3S
GRK: καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ
NAS: will, and has decided this
KJV: hath so decreed in his
INT: and this has judged in the

1 Corinthians 10:15 V-AMA-2P
GRK: φρονίμοις λέγω κρίνατε ὑμεῖς ὅ
NAS: as to wise men; you judge what
KJV: as to wise men; judge ye what
INT: to intelligent ones I speak judge you what

1 Corinthians 10:29 V-PIM/P-3S
GRK: ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης
NAS: is my freedom judged by another's
KJV: my liberty judged of anotherINT: freedom of me is judged by another's

1 Corinthians 11:13 V-AMA-2P
GRK: ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε πρέπον ἐστὶν
NAS: Judge for yourselves: is it proper
KJV: Judge in yourselves:
INT: you yourselves judge becoming is it

1 Corinthians 11:31 V-IIM/P-1P
GRK: οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα
NAS: ourselves rightly, we would not be judged.
KJV: we should not be judged.
INT: not anyhow we should be judged

1 Corinthians 11:32 V-PPM/P-NMP
GRK: κρινόμενοι δὲ ὑπὸ
NAS: But when we are judged, we are disciplined
KJV: But when we are judged, we are chastened
INT: Being judged however by

2 Corinthians 2:1 V-AIA-1S
GRK: ἔκρινα γὰρ ἐμαυτῷ
NAS: But I determined this for my own sake,
KJV: But I determined this with myself,
INT: I judged indeed with myself

2 Corinthians 5:14 V-APA-AMP
GRK: συνέχει ἡμᾶς κρίναντας τοῦτο ὅτι
NAS: controls us, having concluded this,
KJV: us; because we thus judge, that if
INT: constrains us having judged this that

Colossians 2:16 V-PMA-3S
GRK: τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει
NAS: one is to act as your judge in regard to food
KJV: man therefore judge you in
INT: anyone you let judge in food

2 Thessalonians 2:12 V-ASP-3P
GRK: ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ
NAS: that they all may be judged who did not believe
KJV: they all might be damned who
INT: that might be judged all

2 Timothy 4:1 V-PNA
GRK: τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ
NAS: Jesus, who is to judge the living
KJV: who shall judge the quick and
INT: who is about to judge living and

Titus 3:12 V-RIA-1S
GRK: ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι
NAS: to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter
KJV: for I have determined there
INT: there indeed I have decided to winter

Hebrews 10:30 V-FIA-3S
GRK: καὶ πάλιν Κρινεῖ Κύριος τὸν
NAS: THE LORD WILL JUDGE HIS PEOPLE.
KJV: The Lord shall judge his
INT: and again will judge [the] Lord the

Hebrews 13:4 V-FIA-3S
GRK: καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός
NAS: and adulterers God will judge.
KJV: adulterers God will judge.
INT: and adulterers will judge God

James 2:12 V-PNM/P
GRK: ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι
NAS: act as those who are to be judged by [the] law
KJV: they that shall be judged by
INT: of freedom being about to be judged

James 4:11 V-PPA-NMS
GRK: ἀδελφοῦ ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν
NAS: or judges his brother,
KJV: and judgeth his
INT: [his] brother or judges the brother

James 4:11 V-PIA-3S
GRK: νόμου καὶ κρίνει νόμον εἰ
NAS: the law and judges the law;
KJV: of the law, and judgeth the law: but
INT: [the] law and judges [the] law if

James 4:11 V-PIA-2S
GRK: δὲ νόμον κρίνεις οὐκ εἶ
NAS: but if you judge the law,
KJV: but if thou judge the law, thou art
INT: moreover [the] law you judge not you are

James 4:12 V-PPA-NMS
GRK: εἶ ὁ κρίνων τὸν πλησίον
NAS: but who are you who judge your neighbor?
KJV: thou that judgest another?
INT: are that judge the neighbor

James 5:9 V-ASP-2P
GRK: ἵνα μὴ κριθῆτε ἰδοὺ ὁ
NAS: so that you yourselves may not be judged; behold,
INT: that not you be condemned Behold the

1 Peter 1:17 V-PPA-AMS
GRK: τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ
NAS: the One who impartially judges according
KJV: without respect of persons judgeth according to
INT: him who impartially judges according to the

1 Peter 2:23 V-PPA-DMS
GRK: δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως
NAS: but kept entrusting [Himself] to Him who judges righteously;
KJV: committed [himself] to him that judgeth righteously:
INT: however to him who judges righteously

1 Peter 4:5 V-PPA-DMS
GRK: ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ
NAS: to Him who is ready to judge the living
KJV: ready to judge the quick
INT: ready is to judge [the] living and

1 Peter 4:6 V-ASP-3P
GRK: εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ
NAS: that though they are judged in the flesh
KJV: that they might be judged according to
INT: were the gospel proclaimed that they might be judged indeed as regards

Revelation 6:10 V-PIA-2S
GRK: ἀληθινός οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς
NAS: will You refrain from judging and avenging
KJV: dost thou not judge and avenge
INT: true not do you judge and avenge

Revelation 11:18 V-ANP
GRK: τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι
NAS: [came] for the dead to be judged, and [the time] to reward
KJV: of the dead, that they should be judged, and
INT: of the dead to be judged and to give

Revelation 16:5 V-AIA-2S
GRK: ὅτι ταῦτα ἔκρινας
NAS: because You judged these things;
KJV: because thou hast judged thus.
INT: that these things you did judge

Revelation 18:8 V-APA-NMS
GRK: θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν
NAS: God who judges her is strong.
KJV: God who judgeth her.
INT: God having judged her

Revelation 18:20 V-AIA-3S
GRK: προφῆται ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς
NAS: God has pronounced judgment
INT: [you] prophets for did judge God

Revelation 19:2 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην
NAS: AND RIGHTEOUS; for He has judged the great
KJV: for he hath judged the great
INT: of him for he judged the prostitute

Revelation 19:11 V-PIA-3S
GRK: ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ
NAS: and in righteousness He judges and wages war.
KJV: righteousness he doth judge and
INT: in righteousness he judges and makes war

Revelation 20:12 V-AIP-3P
GRK: ζωῆς καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ
NAS: and the dead were judged from the things which were written
KJV: the dead were judged out of
INT: of life And were judged the dead

Revelation 20:13 V-AIP-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ
NAS: up the dead which were in them; and they were judged, every one
KJV: and they were judged every man
INT: them and they were judged each according to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2919

ἔκρινα — 3 Occ.
ἔκρινας — 2 Occ.
ἔκρινεν — 2 Occ.
ἐκρινόμεθα — 1 Occ.
ἐκρίθη — 1 Occ.
ἐκρίθησαν — 2 Occ.
κέκρικα — 2 Occ.
κεκρίκατέ — 1 Occ.
κεκρίκει — 1 Occ.
κέκρικεν — 1 Occ.
κεκριμένα — 1 Occ.
κέκριται — 2 Occ.
κρῖναι — 1 Occ.
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.
κριθῆναι — 3 Occ.
κριθήσεσθε — 1 Occ.
κριθήσονται — 1 Occ.
κριθῆτε — 3 Occ.
κριθῶσι — 1 Occ.
κριθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.
κριθῆναι — 3 Occ.
κριθήσονται — 1 Occ.
κριθῆτε — 3 Occ.
κριθῶσι — 1 Occ.
κριθῶσιν — 1 Occ.
κρίσει — 7 Occ.
κρίσεις — 2 Occ.
κρίσεως — 16 Occ.
κρίσιν — 15 Occ.
κρίσις — 8 Occ.
Κρίσπον — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page