κρίνων
Englishman's Concordance
κρίνων (krinōn) — 9 Occurrences

John 8:50 V-PPA-NMS
GRK: ζητῶν καὶ κρίνων
NAS: there is One who seeks and judges.
KJV: one that seeketh and judgeth.
INT: seeks and judges

Acts 23:3 V-PPA-NMS
GRK: σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ
NAS: Do you sit to try me according
KJV: sittest thou to judge me after
INT: you do you sit judging me according to

Romans 2:1 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ κρίνων ἐν ᾧ
NAS: everyone of you who passes judgment,
KJV: whosoever thou art that judgest: for
INT: every one who judge in which

Romans 2:1 V-PPA-NMS
GRK: πράσσεις ὁ κρίνων
NAS: for in that which you judge another,
KJV: for thou that judgest doest
INT: you do who judge

Romans 2:3 V-PPA-NMS
GRK: ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ
NAS: man, when you pass judgment on those
KJV: man, that judgest them which do
INT: man who judge those that

Romans 14:4 V-PPA-NMS
GRK: εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην
NAS: Who are you to judge the servant
KJV: thou that judgest another man's
INT: are judging another's servant

Romans 14:22 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν
NAS: Happy is he who does not condemn himself
KJV: Happy [is] he that condemneth not
INT: [is] he that not judges himself in

James 4:11 V-PPA-NMS
GRK: ἀδελφοῦ ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν
NAS: or judges his brother,
KJV: and judgeth his
INT: [his] brother or judges the brother

James 4:12 V-PPA-NMS
GRK: εἶ ὁ κρίνων τὸν πλησίον
NAS: but who are you who judge your neighbor?
KJV: thou that judgest another?
INT: are that judge the neighbor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2919
115 Occurrences


ἔκρινα — 3 Occ.
ἔκρινας — 2 Occ.
ἔκρινεν — 2 Occ.
ἐκρινόμεθα — 1 Occ.
ἐκρίθη — 1 Occ.
ἐκρίθησαν — 2 Occ.
κέκρικα — 2 Occ.
κεκρίκατέ — 1 Occ.
κεκρίκει — 1 Occ.
κέκρικεν — 1 Occ.
κεκριμένα — 1 Occ.
κέκριται — 2 Occ.
κρῖναι — 1 Occ.
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.
κριθῆναι — 3 Occ.
κριθήσεσθε — 1 Occ.
κριθήσονται — 1 Occ.
κριθῆτε — 3 Occ.
κριθῶσι — 1 Occ.
κριθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.
κριθῆναι — 3 Occ.
κριθήσεσθε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page