μηδεμίαν
Englishman's Concordance
μηδεμίαν (mēdemian) — 7 Occurrences

Acts 13:28 Adj-AFS
GRK: καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου
NAS: And though they found no ground
KJV: though they found no cause
INT: And not cause of death

Acts 25:17 Adj-AFS
GRK: ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τῇ
KJV: without any delay
INT: here delay none having made the

Acts 28:18 Adj-AFS
GRK: διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου
NAS: me because there was no ground
KJV: because there was no cause of death
INT: because not one cause of death

2 Corinthians 6:3 Adj-AFS
GRK: μηδεμίαν ἐν μηδενὶ
NAS: giving no cause for offense
KJV: Giving no offence in
INT: not one in no one

1 Timothy 5:14 Adj-AFS
GRK: τεκνογονεῖν οἰκοδεσποτεῖν μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι
NAS: the enemy no occasion
KJV: give none occasion
INT: to bear children to manage the house no occasion to give

Hebrews 10:2 Adj-AFS
GRK: διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι
NAS: been cleansed, would no longer
KJV: should have had no more
INT: on account of no having any longer

1 Peter 3:6 Adj-AFS
GRK: μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν
NAS: without being frightened by any fear.
KJV: not afraid with any amazement.
INT: not fearing not one consternation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page