3421. μνημονεύω (mnémoneuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3421. μνημονεύω (mnémoneuó) — 21 Occurrences

Matthew 16:9 V-PIA-2P
GRK: νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε
NAS: understand or remember the five loaves
KJV: neither remember the five
INT: Do you yet understand nor remember the five

Mark 8:18 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ μνημονεύετε
NAS: DO YOU NOT HEAR? And do you not remember,
KJV: do ye not remember?
INT: and not do you remember

Luke 17:32 V-PMA-2P
GRK: μνημονεύετε τῆς γυναικὸς
NAS: Remember Lot's wife.
KJV: Remember Lot's wife.
INT: Remember the wife

John 15:20 V-PMA-2P
GRK: μνημονεύετε τοῦ λόγου
NAS: Remember the word that I said
KJV: Remember the word that
INT: Remember the word

John 16:4 V-PSA-2P
GRK: ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι
NAS: comes, you may remember that I told
KJV: shall come, ye may remember that
INT: hour of them you might remember them that

John 16:21 V-PIA-3S
GRK: παιδίον οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως
NAS: she no longer remembers the anguish
KJV: of the child, she remembereth no more
INT: child no longer she remembers the tribulation

Acts 20:31 V-PPA-NMP
GRK: διὸ γρηγορεῖτε μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν
NAS: be on the alert, remembering that night
KJV: watch, and remember, that
INT: Therefore watch remembering that three years

Acts 20:35 V-PNA
GRK: τῶν ἀσθενούντων μνημονεύειν τε τῶν
NAS: the weak and remember the words
KJV: and to remember the words
INT: those being weak to remember also the

Galatians 2:10 V-PSA-1P
GRK: πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν ὃ καὶ
NAS: [They] only [asked] us to remember the poor--
KJV: [they would] that we should remember the poor;
INT: poor that we should remember which also

Ephesians 2:11 V-PMA-2P
GRK: Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ
NAS: Therefore remember that formerly
KJV: Wherefore remember, that ye
INT: Therefore remember that once

Colossians 4:18 V-PMA-2P
GRK: χειρὶ Παύλου μνημονεύετέ μου τῶν
NAS: hand. Remember my imprisonment.
KJV: of me Paul. Remember my bonds.
INT: hand of Paul Remember my

1 Thessalonians 1:3 V-PPA-NMP
GRK: ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ
NAS: constantly bearing in mind your work
KJV: Remembering without ceasing your
INT: unceasingly remembering your

1 Thessalonians 2:9 V-PIA-2P
GRK: μνημονεύετε γάρ ἀδελφοί
NAS: For you recall, brethren, our labor
KJV: For ye remember, brethren, our
INT: you remember indeed brothers

2 Thessalonians 2:5 V-PIA-2P
GRK: Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι
NAS: Do you not remember that while I was still
KJV: Remember ye not, that,
INT: not do you remember that yet

2 Timothy 2:8 V-PMA-2S
GRK: μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν
NAS: Remember Jesus Christ,
KJV: Remember that Jesus Christ
INT: Remember Jesus Christ

Hebrews 11:15 V-IIA-3P
GRK: μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ' ἧς
NAS: if they had been thinking of that [country] from which
KJV: if they had been mindful of that
INT: indeed that they were remembering from where

Hebrews 11:22 V-AIA-3S
GRK: υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν καὶ περὶ
NAS: when he was dying, made mention of the exodus
KJV: when he died, made mention of
INT: sons of Israel made mention and concerning

Hebrews 13:7 V-PMA-2P
GRK: Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων
NAS: Remember those who led
KJV: Remember them which have the rule
INT: Remember the leaders

Revelation 2:5 V-PMA-2S
GRK: μνημόνευε οὖν πόθεν
NAS: Therefore remember from where
KJV: Remember therefore from whence
INT: Remember therefore from where

Revelation 3:3 V-PMA-2S
GRK: μνημόνευε οὖν πῶς
NAS: So remember what you have received
KJV: Remember therefore how
INT: Remember therefore how

Revelation 18:5 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοῦ καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς
NAS: and God has remembered her iniquities.
KJV: God hath remembered her
INT: heaven and remembered God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page