νόσοις
Englishman's Concordance
νόσοις (nosois) — 3 Occurrences

Matthew 4:24 N-DFP
GRK: ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις
NAS: with various diseases and pains,
KJV: divers diseases and
INT: who were by various diseases and pains

Mark 1:34 N-DFP
GRK: ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ δαιμόνια
NAS: with various diseases, and cast
KJV: sick of divers diseases, and cast out
INT: were of various diseases and demons

Luke 4:40 N-DFP
GRK: εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον
NAS: with various diseases brought
KJV: with divers diseases brought
INT: had [persons] sick with diseases various brought

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page