νόμῳ
Englishman's Concordance
νόμῳ (nomō) — 32 Occurrences

Matthew 12:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς
NAS: have you not read in the Law, that on the Sabbath
KJV: in the law, how that
INT: in the law that on the

Matthew 22:36 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ
NAS: is the great commandment in the Law?
KJV: commandment in the law?
INT: in the law

Luke 2:23 N-DMS
GRK: γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι
NAS: (as it is written in the Law of the Lord,
KJV: it is written in the law of the Lord,
INT: it has been written in [the] law of [the] Lord That

Luke 2:24 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ζεῦγος
NAS: to what was said in the Law of the Lord,
KJV: in the law of the Lord,
INT: in the law of [the] Lord A pair

Luke 10:26 N-DMS
GRK: Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται
NAS: is written in the Law? How
KJV: in the law? how
INT: In the law what has been written

Luke 24:44 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ
NAS: about Me in the Law of Moses
KJV: were written in the law of Moses, and
INT: in the law of Moses and

John 1:45 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ
NAS: Moses in the Law and [also] the Prophets
KJV: Moses in the law, and the prophets,
INT: in the law and the

John 8:5 N-DMS
GRK: δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωυσῆς
NAS: Now in the Law Moses commanded
KJV: Moses in the law commanded us,
INT: moreover the law us Moses

John 8:17 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ
NAS: Even in your law it has been written
KJV: in your law, that the testimony
INT: in the law also

John 10:34 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι
NAS: written in your Law, I SAID,
KJV: in your law, I said,
INT: in the law of you

John 15:25 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος
NAS: that is written in their Law, THEY HATED
KJV: in their law, They hated
INT: in the law of them has been written

Acts 13:39 N-DMS
GRK: ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι
NAS: not be freed through the Law of Moses.
KJV: be justified by the law of Moses.
INT: you could in law of Moses be justified

Romans 2:12 N-DMS
GRK: ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον διὰ
NAS: under the Law will be judged
KJV: in the law shall be judged
INT: as many as in law sinned by

Romans 2:17 N-DMS
GRK: καὶ ἐπαναπαύῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι
NAS: and rely upon the Law and boast
KJV: restest in the law, and
INT: and rely on law and boast

Romans 2:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ
NAS: having in the Law the embodiment
KJV: of the truth in the law.
INT: in the law

Romans 2:23 N-DMS
GRK: ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι διὰ
NAS: boast in the Law, through
KJV: of the law, through
INT: you who in law boast through

Romans 3:19 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ ἵνα
NAS: who are under the Law, so
KJV: to them who are under the law: that
INT: under the law it speaks that

Romans 7:2 N-DMS
GRK: ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ ἐὰν δὲ
NAS: is bound by law to her husband
KJV: is bound by the law to [her] husband
INT: husband is bound by law if however

Romans 7:4 N-DMS
GRK: ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ
NAS: were made to die to the Law through
KJV: are become dead to the law by
INT: were made dead to the law by the

Romans 7:16 N-DMS
GRK: σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός
NAS: [to do], I agree with the Law, [confessing] that the Law is good.
KJV: I consent unto the law that
INT: I consent to the law that [it is] right

Romans 7:22 N-DMS
GRK: γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ
NAS: For I joyfully concur with the law of God
KJV: For I delight in the law of God after
INT: indeed in the law of God

Romans 7:23 N-DMS
GRK: ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός
NAS: of my body, waging war against the law of my mind
KJV: warring against the law of my
INT: warring against the law the mind

Romans 7:23 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας
NAS: and making me a prisoner of the law of sin
KJV: into captivity to the law of sin
INT: to the law of sin

Romans 7:25 N-DMS
GRK: νοῒ δουλεύω νόμῳ θεοῦ τῇ
NAS: am serving the law of God,
KJV: myself serve the law of God; but
INT: mind serve law God's

Romans 7:25 N-DMS
GRK: δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
NAS: with my flesh the law of sin.
KJV: but with the flesh the law of sin.
INT: but [with] [the] flesh [the] law of sin

Romans 8:7 N-DMS
GRK: τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ
NAS: for it does not subject itself to the law of God,
KJV: not subject to the law of God, neither
INT: to indeed [the] law of God

1 Corinthians 9:9 N-DMS
GRK: τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται Οὐ
NAS: For it is written in the Law of Moses,
KJV: in the law of Moses,
INT: the of Moses law it has been written not

1 Corinthians 14:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι
NAS: In the Law it is written,
KJV: In the law it is written,
INT: In the law it has been written

Galatians 2:19 N-DMS
GRK: διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα
NAS: I died to the Law, so
KJV: am dead to the law, that
INT: through law to law died that

Galatians 3:11 N-DMS
GRK: δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται
NAS: is justified by the Law before
KJV: by the law in the sight
INT: moreover by law no one is being justified

Galatians 5:4 N-DMS
GRK: οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε τῆς
NAS: are seeking to be justified by law; you have fallen
KJV: by the law; ye are fallen from
INT: whoever in law are being justified

Philippians 3:6 N-DMS
GRK: τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος
NAS: as to the righteousness which is in the Law, found
KJV: which is in the law, blameless.
INT: which [is] in [the] law having become blameless

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page