νόμος
Englishman's Concordance
νόμος (nomos) — 34 Occurrences

Matthew 7:12 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ
NAS: you, for this is the Law and the Prophets.
KJV: this is the law and the prophets.
INT: is the law and the

Matthew 11:13 N-NMS
GRK: καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου
NAS: the prophets and the Law prophesied
KJV: and the law prophesied
INT: and the law until John

Matthew 22:40 N-NMS
GRK: ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ
NAS: the whole Law and the Prophets.
KJV: hang all the law and the prophets.
INT: all the law hangs and

Luke 16:16 N-NMS
GRK: νόμος καὶ οἱ
NAS: The Law and the Prophets
KJV: The law and the prophets
INT: The law and the

John 1:17 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως
NAS: For the Law was given through
KJV: For the law was given by
INT: For the law through Moses

John 7:23 N-NMS
GRK: λυθῇ ὁ νόμος Μωυσέως ἐμοὶ
NAS: so that the Law of Moses
KJV: that the law of Moses
INT: might be broken the law of Moses with me

John 7:51 N-NMS
GRK: Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει
NAS: Our Law does not judge a man
KJV: Doth our law judge [any] man,
INT: Not the law of us does judge

Romans 2:14 N-NMS
GRK: ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος
NAS: the Law, are a law to themselves,
KJV: the law, are a law unto themselves:
INT: to themselves are a law

Romans 3:19 N-NMS
GRK: ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς
NAS: that whatever the Law says,
KJV: what things soever the law saith,
INT: whatever the law says to those

Romans 4:15 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται
NAS: for the Law brings about wrath,
KJV: Because the law worketh wrath:
INT: indeed law wrath brings

Romans 4:15 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις
NAS: there is no law, there also is no
KJV: where no law is, [there is] no
INT: not is law neither [is] transgression

Romans 5:20 N-NMS
GRK: νόμος δὲ παρεισῆλθεν
NAS: The Law came in so
KJV: Moreover the law entered, that
INT: law moreover entered

Romans 7:1 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ νόμος κυριεύει τοῦ
NAS: the law), that the law has jurisdiction over
KJV: how that the law hath dominion over
INT: that the law rules over the

Romans 7:7 N-NMS
GRK: ἐροῦμεν ὁ νόμος ἁμαρτία μὴ
NAS: then? Is the Law sin?
KJV: then? [Is] the law sin?
INT: will we say [Is] the law sin never

Romans 7:7 N-NMS
GRK: μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν Οὐκ
NAS: if the Law had not said,
KJV: except the law had said,
INT: never the law said Not

Romans 7:12 N-NMS
GRK: ὁ μὲν νόμος ἅγιος καὶ
NAS: So then, the Law is holy,
KJV: [me].Wherefore the law [is] holy, and
INT: indeed [the] law [is] holy and

Romans 7:14 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν
NAS: For we know that the Law is spiritual,
KJV: we know that the law is spiritual:
INT: that the law spiritual is

Romans 8:2 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος
NAS: For the law of the Spirit of life
KJV: For the law of the Spirit of life
INT: indeed [the] law of the Spirit

1 Corinthians 9:8 N-NMS
GRK: καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ
NAS: am I? Or does not the Law also
KJV: saith not the law the same also?
INT: also the law these things not

1 Corinthians 14:34 N-NMS
GRK: καὶ ὁ νόμος λέγει
NAS: themselves, just as the Law also
KJV: also saith the law.
INT: also the law says

1 Corinthians 15:56 N-NMS
GRK: ἁμαρτίας ὁ νόμος
NAS: and the power of sin is the law;
KJV: the strength of sin [is] the law.
INT: of sin the law

Galatians 3:12 N-NMS
GRK: ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν
NAS: However, the Law is not of faith;
KJV: And the law is not
INT: moreover [the] law not is

Galatians 3:17 N-NMS
GRK: ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ
NAS: is this: the Law, which came
KJV: Christ, the law, which was
INT: years which took place [the] law not does annul

Galatians 3:19 N-NMS
GRK: οὖν ὁ νόμος τῶν παραβάσεων
NAS: Why the Law then? It was added
KJV: then [serveth] the law? It was added
INT: then the law the transgressions

Galatians 3:21 N-NMS
GRK: ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν
NAS: Is the Law then contrary
KJV: [Is] the law then against
INT: which therefore law [it is] against the

Galatians 3:21 N-NMS
GRK: γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος
NAS: be! For if a law had been given
KJV: if there had been a law given which
INT: indeed was given a law which was able

Galatians 3:24 N-NMS
GRK: ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν
NAS: Therefore the Law has become our tutor
KJV: Wherefore the law was our
INT: So that the law tutor of us

Galatians 5:14 N-NMS
GRK: γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ
NAS: For the whole Law is fulfilled in one
KJV: For all the law is fulfilled in
INT: for [the] whole law in one

Galatians 5:23 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν νόμος
NAS: such things there is no law.
KJV: there is no law.
INT: not there is law

1 Timothy 1:8 N-NMS
GRK: καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις
NAS: But we know that the Law is good, if
KJV: we know that the law [is] good, if
INT: good [is] the law if anyone

1 Timothy 1:9 N-NMS
GRK: ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται
NAS: the fact that law is not made
KJV: this, that the law is not
INT: that for a righteous [one] law not is enacted

Hebrews 7:19 N-NMS
GRK: ἐτελείωσεν ὁ νόμος ἐπεισαγωγὴ δὲ
NAS: (for the Law made nothing
KJV: For the law made nothing
INT: perfected the law [the] introduction however

Hebrews 7:28 N-NMS
GRK: νόμος γὰρ ἀνθρώπους
NAS: For the Law appoints men
KJV: For the law maketh men
INT: the law indeed men

Hebrews 10:1 N-NMS
GRK: ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων
NAS: For the Law, since it has
KJV: For the law having a shadow
INT: having the law of the coming

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page