παιδεύοντα
Englishman's Concordance
παιδεύοντα (paideuonta) — 1 Occurrence

2 Timothy 2:25 V-PPA-AMS
GRK: ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους
NAS: with gentleness correcting those
KJV: meekness instructing those that oppose themselves;
INT: in gentleness disciplining those that oppose

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page