παιδίον
Englishman's Concordance
παιδίον (paidion) — 27 Occurrences

Matthew 2:9 N-NNS
GRK: ἦν τὸ παιδίον
NAS: over [the place] where the Child was.
KJV: over where the young child was.
INT: was the child

Matthew 2:11 N-ANS
GRK: εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας
NAS: they saw the Child with Mary
KJV: they saw the young child with
INT: they found the child with Mary

Matthew 2:13 N-ANS
GRK: παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν
NAS: up! Take the Child and His mother
KJV: and take the young child and
INT: take with [you] the child and the

Matthew 2:13 N-ANS
GRK: ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι
NAS: to search for the Child to destroy
KJV: seek the young child to destroy
INT: to seek the child to destroy

Matthew 2:14 N-ANS
GRK: παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν
NAS: up and took the Child and His mother
KJV: he took the young child and
INT: took with [him] the child and the

Matthew 2:20 N-ANS
GRK: παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν
NAS: up, take the Child and His mother,
KJV: and take the young child and
INT: take with [you] the child and the

Matthew 2:21 N-ANS
GRK: παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν
NAS: up, took the Child and His mother,
KJV: and took the young child and
INT: took with [him] the child and the

Matthew 18:2 N-ANS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ
NAS: And He called a child to Himself and set
KJV: called a little child unto him,
INT: And having called to [him] a child he set it

Matthew 18:4 N-NNS
GRK: ὡς τὸ παιδίον τοῦτο οὗτός
NAS: as this child, he is the greatest
KJV: as this little child, the same is
INT: as the child this he

Matthew 18:5 N-ANS
GRK: δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ
NAS: one such child in My name receives
KJV: one such little child in my
INT: will receive one little child such in

Mark 5:39 N-NNS
GRK: κλαίετε τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν
NAS: and weep? The child has not died,
KJV: and weep? the damsel is not
INT: weep the child not is dead

Mark 5:40 N-NNS
GRK: ἦν τὸ παιδίον
NAS: [the room] where the child was.
KJV: where the damsel was
INT: was the child

Mark 7:30 N-ANS
GRK: εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ
NAS: she found the child lying
INT: she found the child lying on

Mark 9:36 N-ANS
GRK: καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ
NAS: Taking a child, He set him before
KJV: And he took a child, and set him
INT: And having taken a child he set it

Mark 10:15 N-NNS
GRK: θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ
NAS: like a child will not enter
KJV: of God as a little child, he shall not
INT: of God as a child no not

Luke 1:59 N-ANS
GRK: περιτεμεῖν τὸ παιδίον καὶ ἐκάλουν
NAS: to circumcise the child, and they were going to call
KJV: to circumcise the child; and
INT: to circumcise the child and were calling

Luke 1:66 N-NNS
GRK: ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται
NAS: will this child [turn out to] be? For the hand
KJV: What manner of child shall this
INT: then the child this will be

Luke 1:76 N-VNS
GRK: σὺ δέ παιδίον προφήτης Ὑψίστου
NAS: And you, child, will be called
KJV: thou, child, shalt be called
INT: you moreover child prophet of [the] Most High

Luke 1:80 N-NNS
GRK: Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ
NAS: And the child continued to grow
KJV: And the child grew, and
INT: and [the] child grew and

Luke 2:27 N-ANS
GRK: γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ
NAS: brought in the child Jesus,
KJV: brought in the child Jesus, to do
INT: parents the child Jesus the [thing]

Luke 2:40 N-NNS
GRK: Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ
NAS: The Child continued to grow
KJV: And the child grew, and
INT: and [the] child grew and

Luke 9:47 N-ANS
GRK: αὐτῶν ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ
NAS: took a child and stood
KJV: heart, took a child, and set him
INT: of them having taken hold of a child he set it

Luke 9:48 N-ANS
GRK: τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ
NAS: this child in My name
KJV: shall receive this child in my
INT: this child in the

Luke 18:17 N-NNS
GRK: θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ
NAS: like a child will not enter
KJV: as a little child shall
INT: of God as a child no not

John 4:49 N-ANS
GRK: ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου
NAS: come down before my child dies.
KJV: ere my child die.
INT: dies the child of me

John 16:21 N-ANS
GRK: γεννήσῃ τὸ παιδίον οὐκέτι μνημονεύει
NAS: birth to the child, she no longer
KJV: she is delivered of the child, she remembereth
INT: she brings forth the child no longer she remembers

Hebrews 11:23 N-ANS
GRK: ἀστεῖον τὸ παιδίον καὶ οὐκ
NAS: he was a beautiful child; and they were not afraid
KJV: [he was] a proper child; and
INT: beautiful the little child and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page