παιδίων
Englishman's Concordance
παιδίων (paidiōn) — 4 Occurrences

Matthew 14:21 N-GNP
GRK: γυναικῶν καὶ παιδίων
NAS: besides women and children.
KJV: women and children.
INT: women and children

Matthew 15:38 N-GNP
GRK: γυναικῶν καὶ παιδίων
NAS: besides women and children.
KJV: women and children.
INT: women and children

Mark 7:28 N-GNP
GRK: ψιχίων τῶν παιδίων
NAS: feed on the children's crumbs.
KJV: eat of the children's crumbs.
INT: crumbs of the children

Mark 9:37 N-GNP
GRK: τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ
NAS: one child like this
KJV: one of such children in my
INT: of such little children shall receive in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page