παλαιόν
Englishman's Concordance
παλαιόν (palaion) — 5 Occurrences

Mark 2:21 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ
NAS: cloth on an old garment;
KJV: cloth on an old garment: else
INT: on clothing old if moreover

Luke 5:36 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ
NAS: and puts it on an old garment;
KJV: agreeth not with the old.
INT: on a garment old if moreover

Luke 5:39 Adj-AMS
GRK: Οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον
NAS: after drinking old [wine] wishes
KJV: having drunk old [wine] straightway
INT: no one having drunk old [wine] desires new

Ephesians 4:22 Adj-AMS
GRK: ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν
NAS: you lay aside the old self,
KJV: conversation the old man,
INT: conduct the old man which

Colossians 3:9 Adj-AMS
GRK: ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν
NAS: since you laid aside the old self
KJV: seeing that ye have put off the old man
INT: having put off the old man with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page