παρασκευή
Englishman's Concordance
παρασκευή (paraskeuē) — 3 Occurrences

Mark 15:42 N-NFS
GRK: ἐπεὶ ἦν παρασκευή ὅ ἐστιν
NAS: because it was the preparation day, that is, the day before the Sabbath,
KJV: it was the preparation, that
INT: since it was [the] Preparation that is

John 19:14 N-NFS
GRK: ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα
NAS: Now it was the day of preparation for the Passover;
KJV: it was the preparation of the passover,
INT: it was now the day of preparation of the passover

John 19:31 N-NFS
GRK: Ἰουδαῖοι ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἵνα
NAS: because it was the day of preparation, so
KJV: it was the preparation, that
INT: [the] Jews because [the] preparation it was that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page