John 19:31
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Οἱ
Hoi
- Art-NMP
3767 [e]οὖν
oun
ThereforeConj
2453 [e]Ἰουδαῖοι,
Ioudaioi
the Jews,Adj-NMP
1893 [e]ἐπεὶ
epei
becauseConj
3904 [e]Παρασκευὴ
Paraskeuē
[the] PreparationN-NFS
1510 [e]ἦν,
ēn
it was,V-IIA-3S
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3306 [e]μείνῃ
meinē
would remainV-ASA-3S
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
4716 [e]σταυροῦ
staurou
crossN-GMS
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
4983 [e]σώματα
sōmata
bodiesN-NNP
1722 [e]ἐν
en
onPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
4521 [e]σαββάτῳ,
sabbatō
Sabbath—N-DNS
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3173 [e]μεγάλη
megalē
a highAdj-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
2250 [e]ἡμέρα
hēmera
dayN-NFS
1565 [e]ἐκείνου
ekeinou
thatDPro-GNS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
4521 [e]σαββάτου,
sabbatou
Sabbath—N-GNS
2065 [e]ἠρώτησαν
ērōtēsan
askedV-AIA-3P
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
4091 [e]Πιλᾶτον
Pilaton
PilateN-AMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2608 [e]κατεαγῶσιν
kateagōsin
might be brokenV-ASP-3P
846 [e]αὐτῶν
autōn
theirPPro-GM3P
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
4628 [e]σκέλη
skelē
legs,N-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
142 [e]ἀρθῶσιν.
arthōsin
they might be taken away.V-ASP-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:31 Greek NT: Nestle 1904
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:31 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:31 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον / Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:31 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν― ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου― ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:31 Greek NT: Greek Orthodox Church
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν· ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου· ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:31 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:31 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:31 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν

John 19:31 Hebrew Bible
ולמען לא תשארנה הגויות על הצלב ביום השבת כי ערב שבת היה וגדול יום השבת ההוא שאלו היהודים מן פילטוס לשבר את שוקיהם ולהוריד אתם׃

John 19:31 Aramaic NT: Peshitta
ܝܗܘܕܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܪܘܒܬܐ ܗܘܬ ܐܡܪܝܢ ܠܐ ܢܒܘܬܘܢ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܙܩܝܦܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܫܒܬܐ ܢܓܗܐ ܝܘܡܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܝ ܘܒܥܘ ܡܢ ܦܝܠܛܘܤ ܕܢܬܒܪܘܢ ܫܩܝܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܙܩܝܦܐ ܘܢܚܬܘܢ ܐܢܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the Jews, because it was the day of preparation, so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high day), asked Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.

King James Bible
The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day,) besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.

Holman Christian Standard Bible
Since it was the preparation day, the Jews did not want the bodies to remain on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a special day). They requested that Pilate have the men's legs broken and that their bodies be taken away.
Treasury of Scripture Knowledge

because.

John 19:14,42 And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: …

Matthew 27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief …

Mark 15:42 And now when the even was come, because it was the preparation, that …

that the.

Deuteronomy 21:22,23 And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be …

that sabbath.

Leviticus 23:7-16 In the first day you shall have an holy convocation: you shall do …

their. Lactantius says that it was a custom to break the legs of criminals upon the cross; which was done, we are told, at the instep with an iron mallet; and appears to have been a kind of coup de grace, the sooner to put them out of pain.

John 19:1 Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

Proverbs 12:10 A righteous man regards the life of his beast: but the tender mercies …

Micah 3:3 Who also eat the flesh of my people, and flay their skin from off …

Links
John 19:31John 19:31 NIVJohn 19:31 NLTJohn 19:31 ESVJohn 19:31 NASBJohn 19:31 KJVJohn 19:31 Bible AppsJohn 19:31 Biblia ParalelaJohn 19:31 Chinese BibleJohn 19:31 French BibleJohn 19:31 German BibleBible Hub
John 19:30
Top of Page
Top of Page