2 Corinthians 1:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1535 [e]Εἴτε
eite
IfConj
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
2346 [e]θλιβόμεθα,
thlibometha
we are constricted,V-PIM/P-1P
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
[it is] forPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
yourPPro-G2P
3874 [e]παρακλήσεως
paraklēseōs
comfortN-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4991 [e]σωτηρίας·
sōtērias
salvation;N-GFS
1535 [e]εἴτε
eite
ifConj
3870 [e]παρακαλούμεθα,
parakaloumetha
we are encouraged,V-PIM/P-1P
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
[it is] forPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
yourPPro-G2P
3874 [e]παρακλήσεως
paraklēseōs
comfort,N-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
1754 [e]ἐνεργουμένης
energoumenēs
operatingV-PPM-GFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
5281 [e]ὑπομονῇ
hypomonē
[the] enduranceN-DFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
846 [e]αὐτῶν
autōn
samePPro-GN3P
3804 [e]παθημάτων
pathēmatōn
sufferingsN-GNP
3739 [e]ὧν
hōn
thatRelPro-GNP
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
wePPro-N1P
3958 [e]πάσχομεν.
paschomen
suffer.V-PIA-1P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:6 Greek NT: Nestle 1904
εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν· καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν, καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν. καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἴτε δὲ θλιβόμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, καὶ ἥ ἐλπίς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν

2 Corinthians 1:6 Hebrew Bible
והנה אם נלחץ הוא לנחמתכם ולישועתכם אשר יראה כחה בסבלכם הענוים אשר נסבל אתן גם אנחנו ואם ננחם גם הוא לנחמתכם ולישועתכם׃

2 Corinthians 1:6 Aramaic NT: Peshitta
ܐܦܢ ܕܝܢ ܡܬܐܠܨܝܢܢ ܥܠ ܐܦܝ ܒܘܝܐܟܘܢ ܗܘ ܘܥܠ ܐܦܝ ܚܝܝܟܘܢ ܡܬܐܠܨܝܢܢ ܘܐܢ ܡܬܒܝܐܝܢܢ ܡܛܠ ܕܐܢܬܘܢ ܬܬܒܝܐܘܢ ܘܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܬܤܝܒܪܘܢ ܐܢܘܢ ܠܚܫܐ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܚܫܝܢܢ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation; or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer;

King James Bible
And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.

Holman Christian Standard Bible
If we are afflicted, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which is experienced in your endurance of the same sufferings that we suffer.
Treasury of Scripture Knowledge

whether.

2 Corinthians 1:4 Who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort …

2 Corinthians 4:15-18 For all things are for your sakes, that the abundant grace might …

1 Corinthians 3:21-23 Therefore let no man glory in men. For all things are yours…

2 Timothy 2:10 Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may …

it is.

Acts 21:5 And when we had accomplished those days, we departed and went our …

effectual. or, wrought.

2 Corinthians 4:17 For our light affliction, which is but for a moment, works for us …

2 Corinthians 5:5 Now he that has worked us for the selfsame thing is God, who also …

Romans 5:3-5 And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that …

Romans 8:28 And we know that all things work together for good to them that love …

Philippians 1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, …

Hebrews 12:10,11 For they truly for a few days chastened us after their own pleasure; …

Links
2 Corinthians 1:62 Corinthians 1:6 NIV2 Corinthians 1:6 NLT2 Corinthians 1:6 ESV2 Corinthians 1:6 NASB2 Corinthians 1:6 KJV2 Corinthians 1:6 Bible Apps2 Corinthians 1:6 Biblia Paralela2 Corinthians 1:6 Chinese Bible2 Corinthians 1:6 French Bible2 Corinthians 1:6 German BibleBible Hub
2 Corinthians 1:5
Top of Page
Top of Page