πέμψας
Englishman's Concordance
πέμψας (pempsas) — 15 Occurrences

Matthew 2:8 V-APA-NMS
GRK: καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς
NAS: And he sent them to Bethlehem
KJV: And he sent them to
INT: And having sent them to

Matthew 11:2 V-APA-NMS
GRK: τοῦ χριστοῦ πέμψας διὰ τῶν
NAS: of Christ, he sent [word] by his disciples
KJV: of Christ, he sent two
INT: of the Christ having sent two of the

Matthew 14:10 V-APA-NMS
GRK: καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν τὸν
NAS: He sent and had John beheaded
KJV: [her].And he sent, and beheaded John
INT: And having sent he beheaded

Matthew 22:7 V-APA-NMS
GRK: ὠργίσθη καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα
NAS: was enraged, and he sent his armies
KJV: and he sent forth his
INT: was angry and having sent the armies

John 1:33 V-APA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν
NAS: I did not recognize Him, but He who sent me to baptize
KJV: not: but he that sent me to baptize
INT: but the [one] having sent me to baptize

John 5:37 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ
NAS: And the Father who sent Me, He has testified
KJV: himself, which hath sent me,
INT: And the [one] having sent me [the] Father

John 6:44 V-APA-NMS
GRK: πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ
NAS: the Father who sent Me draws
KJV: the Father which hath sent me draw
INT: Father the [one] having sent me draws

John 7:28 V-APA-NMS
GRK: ἀληθινὸς ὁ πέμψας με ὃν
NAS: of Myself, but He who sent Me is true,
KJV: myself, but he that sent me is
INT: true the [one] having sent me whom

John 8:16 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ πέμψας με πατήρ
NAS: not alone [in it], but I and the Father who sent Me.
KJV: and the Father that sent me.
INT: and the having sent me Father

John 8:18 V-APA-NMS
GRK: ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ
NAS: and the Father who sent Me testifies
KJV: the Father that sent me
INT: me the having sent me Father

John 8:26 V-APA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής
NAS: concerning you, but He who sent Me is true;
KJV: you: but he that sent me is
INT: but the [one] having sent me true

John 8:29 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ πέμψας με μετ'
NAS: And He who sent Me is with Me; He has not left
KJV: And he that sent me is
INT: And the [one] having sent me with

John 12:49 V-APA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πέμψας με πατὴρ
NAS: Himself who sent Me has given
KJV: but the Father which sent me, he
INT: but the having sent me Father

Acts 20:17 V-APA-NMS
GRK: τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον
NAS: From Miletus he sent to Ephesus
KJV: from Miletus he sent to Ephesus,
INT: Miletus having sent to Ephesus

Romans 8:3 V-APA-NMS
GRK: ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι
NAS: God [did]: sending His own
KJV: the flesh, God sending his own Son
INT: of himself Son having sent in likeness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page