φόβος
Englishman's Concordance
φόβος (phobos) — 12 Occurrences

Luke 1:12 N-NMS
GRK: ἰδών καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ'
NAS: when he saw [the angel], and fear gripped
KJV: and fear fell
INT: having seen [him] and fear fell upon

Luke 1:65 N-NMS
GRK: ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας
NAS: Fear came on all
KJV: And fear came on
INT: upon all fear those who dwelt around

Luke 7:16 N-NMS
GRK: Ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας καὶ
NAS: Fear gripped them all,
KJV: And there came a fear on all: and
INT: Seized moreover fear all and

Acts 2:43 N-NMS
GRK: πάσῃ ψυχῇ φόβος πολλὰ τε
NAS: kept feeling a sense of awe; and many
KJV: And fear came upon every
INT: upon every soul awe many and with

Acts 5:5 N-NMS
GRK: καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ
NAS: and great fear came
KJV: and great fear came on
INT: And came fear great upon

Acts 5:11 N-NMS
GRK: Καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ'
NAS: And great fear came over
KJV: And great fear came upon
INT: And came fear great upon

Acts 19:17 N-NMS
GRK: καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας
NAS: in Ephesus; and fear fell
KJV: at Ephesus; and fear fell on
INT: and fell fear upon all

Romans 3:18 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι
NAS: THERE IS NO FEAR OF GOD BEFORE
KJV: There is no fear of God before
INT: not there is fear of God before

Romans 13:3 N-NMS
GRK: οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ
NAS: For rulers are not a cause of fear for good
KJV: are not a terror to good works,
INT: not are a terror to good

1 John 4:18 N-NMS
GRK: φόβος οὐκ ἔστιν
NAS: There is no fear in love; but perfect
KJV: There is no fear in love;
INT: Fear not there is

1 John 4:18 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει
NAS: because fear involves
KJV: fear: because fear hath torment.
INT: because the fear torment has

Revelation 11:11 N-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν
NAS: and great fear fell
KJV: and great fear fell upon
INT: of them and fear great fell

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page